e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Pdf

Anna Benicewicz-Miazga
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012-09-25
stron: 232, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Firma bez logotypu jest jak cz³owiek bez twarzy

Czy da siê prowadziæ firmê bez znaku graficznego, papieru firmowego, ustalenia charakterystycznej kolorystyki? Oczywi¶cie, ¿e tak, ale jest to co najmniej nierozs±dne. Tak zwana ksiêga CI nie jest kosztem w bud¿ecie przedsiêbiorstwa. Jest inwestycj±. Ludzie s± w wiêkszo¶ci wzrokowcami i dlatego to, co widz± klienci czy kontrahenci firmy, bywa wa¿niejsze od tego, co mówi jej reprezentant. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e dobrze przygotowana ksiêga CI buduje wizerunek firmy niczym najlepszy przedstawiciel handlowy!
Drugie wydanie ksi±¿ki Anny Benicewicz-Miazgi wprowadzi Ciê we wszystkie aspekty pracy nad ksiêg± CI i da Ci wiedzê na temat projektowania grafiki u¿ytkowej. Dowiesz siê, czym jest identyfikacja wizualna, na jakich w³a¶ciwo¶ciach ludzkiego oka opiera siê jej skuteczno¶æ oraz jakie sztuczki optyczne mo¿na zastosowaæ podczas przygotowywania grafik. Poznasz podstawowe elementy graficzne i zasady, na jakich najlepiej po³±czyæ je z czcionkami. Opanujesz teoriê i praktykê stosowania kolorów w projektowaniu dla biznesu. Elementy sk³adowe ksiêgi CI, podstawowe formaty i rodzaje papieru firmowego oraz wizytówek nie bêd± mia³y przed Tob± tajemnic. Bêdziesz uczyæ siê na ¿ywym biznesowym organizmie dziêki do³±czonej galerii faktycznie istniej±cych logotypów. Nauczysz siê zasad projektowania graficznego, by potem móc je spektakularnie ³amaæ.

Wyró¿nij siê albo zgiñ!Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. ePub (47.00z)
Sztuka Wojny. Wydanie II (20.94z)
Sekret szczê¶cia. 7 fundamentów ¿yciowej rado¶ci (23.94z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Narysuj swoje my¶li. Jak skutecznie prezentowaæ i sprzedawaæ pomys³y na kartce papieru (34.90z)
Marki, wynalazki, wzory u¿ytkowe. Ochrona w³asno¶ci przemys³owej (34.90z)
Mierz wysoko. Manifest (29.00z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Poradnik mened¿era projektu. Praktyczne narzêdzia, techniki i listy kontrolne (25.41z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (34.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. Mobi (37.00z)
S³ownik finansowo gie³dowy angielsko-polski polsko-angielski (68.50z)
Francuski dla bystrzaków (39.00z)
NLP - EWOLUCJA. Przejd¼ kolejny etap rozwoju - od cz³owieka my¶l±cego do cz³owieka szczê¶liwego (47.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. Mobi (37.00z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y (14.90z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
Sekret spe³nionego ¿ycia. ¬ród³o wielko¶ci, zdrowia i bogactwa (39.00z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych (20.90z)
Tao wojny (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
Niemiecki dla bystrzaków (39.00z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Pdf (31.99z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Coaching na Wyspach Szczê¶liwych (49.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Komputer PC w biurze i nie tylko (24.00z)
Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Jak na zaufaniu budowaæ dobre relacje z lud¼mi (29.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z podw³adnymi (27.00z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie (47.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)