e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi

Henry Jacoby, William Irwin
cena: 27.90 z
Data wydania: 2012-11-15
stron: 312, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

W grze o tron zwyciê¿a siê albo umiera

Nadchodzi zima. Wichry wiej± z pó³nocy, gdzie schroni³y siê pradawne rasy i ¿yj± starzy bogowie. Minê³y ju¿ lata pokoju i mo¿now³adcy zaczynaj± grê o tron. Siedem Królestw pogr±¿a siê w odmêtach straszliwej wojny, w której stawk± jest ¯elazny Tron, czyli w³adza absolutna. Tymczasem na dalekiej pó³nocy budzi siê starodawne z³o, za Murem w si³ê rosn± demony

W ebookpoint.pl kupisz równie¿ pe³n± wersjê ebooka "Gra o tron" Georga R.R. Martina >>

Powie¶æ George'a R.R. Martina to epicka literatura najwy¿szej klasy, pe³na rozmachu, z b³yskotliwie zarysowanymi portretami psychologicznymi bohaterów. To fascynuj±ca mieszanka polityki, seksu i magii. Ta opowie¶æ a¿ prosi siê o pog³êbion± interpretacjê. Je¶li oczarowa³a Ciê Pie¶ñ Lodu i Ognia, je¿eli Gra o tron poch³onê³a Ciê bez reszty i wci±¿ ma³o Ci mrocznych sekretów czy z³owieszczych spisków, ten przewodnik po zakamarkach Siedmiu Królestw bêdzie dla Ciebie prawdziwym objawieniem. Odkryje przed Tob± dobrze schowane ¶cie¿ki, wyjawi skrywane tajemnice, poka¿e drug±, niespodziewan± stronê medalu.

Zacznij czytaæ.
Zima nadejdzie, zanim siê zorientujesz.Patroni medialni:
Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (39.00z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji. eBook. Pdf (21.99z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. ePub (62.90z)
M±dro¶æ t³umu. Wiêkszo¶æ ma racjê w ekonomii, biznesie i polityce (30.31z)
Mistrz ciêtej riposty (18.99z)
Nietypowe przypadki Public Relations. Wydanie II (31.20z)
Perswazja. Osobisty mentor (24.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Pdf (39.00z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych (49.00z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Mobi (27.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Mobi (29.90z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. ePub (26.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (52.90z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie? (33.91z)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. ePub (27.90z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Inwestycyjne przebudzenie. Poznaj prawdê o ¶wiecie finansów, zobacz k³amstwa, uniknij oszustw i zacznij zarabiaæ jak rentier (59.00z)
Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie ¶rodków z UE w ramach PO IG 8.1 (48.81z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Komputer PC dla seniorów (34.90z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Mount everest biznesu (49.00z)
O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka (34.30z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (54.99z)
Marketing terytorialny (79.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku. eBook. Pdf (29.90z)
Joga. Równowaga cia³a, umys³u i duszy (27.92z)
Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)