e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -35%


Gra w ¿ycie

Josef Kirschner
promocja -35%
cena: 29 z 18.85 z
Data wydania: 2010-03-01
stron: 208, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Arcymistrz wielkiej gry

 • W tej grze polegaj tylko i wy³±cznie na sobie
 • Tañcz z przeciwnikiem i to Ty nadawaj rytm
 • Naucz siê zwyciê¿aæ równie¿ w obliczu pora¿ki
Na wiêksz± skalê gry s± integralnymi i dynamicznymi sk³adnikami nie¶wiadomego planu ¿yciowego czy te¿ scenariusza ka¿dej jednostki: wype³niaj± one czas a¿ do ¶mierci, a przy tym posuwaj± akcjê naprzód
Eric Berne, W co graj± ludzie
Uda³o Ci siê wygraæ ju¿ na starcie. Z milionów plemników to w³a¶nie ten jeden, który zadecydowa³ o tym, kim jeste¶ i jak wygl±dasz, da³ Ci szansê na uczestnictwo w dalszej rozgrywce - najbardziej ekscytuj±cym wydarzeniu w przyrodzie - grze w ¿ycie.
¦wiatowej klasy psycholog Eric Berne dowodzi³, ¿e ka¿dy z nas jest skazany na prowadzenie okre¶lonych gier, zwi±zanych z okre¶lonym statusem spo³ecznym, stanem cywilnym, zawodem czy kondycj± psychofizyczn±. Poznanie zasad pozwala lepiej zrozumieæ zarówno siebie, jak i innych ludzi.
Podobn± tezê wysnuwa Kirschner, jeden z najbardziej kontrowersyjnych wspó³czesnych filozofów. Daje nam jednak wybór - mo¿emy spêdziæ ¿ycie na nieustannej walce, w towarzystwie upiora przegranej, lub staæ siê wytrawnymi graczami i delektowaæ siê ka¿d± chwil±. Spisuj±c czterna¶cie rozgrywek, które s± nieod³±cznym sk³adnikiem naszej egzystencji, autor wskazuje, jak - przestrzegaj±c okre¶lonych regu³ - zwyciê¿yæ lub te¿ przegraæ, lecz zachowaæ twarz.
 1. Gra w harmoniê
 2. Gra ze strachem
 3. Gra z mi³o¶ci±
 4. Gra z manipulacjami
 5. Gra z cierpliwo¶ci±
 6. Gra we w³adzê
 7. Gra w reakcjê
 8. Gra w szczê¶cie
 9. Gra z partnerem
 10. Gra komunikacyjna
 11. Gra w fantazjê
 12. Gra organizacyjna
 13. Gra w demokracjê
 14. Fina³


Cena: 18.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Dieta Best Life (34.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. ePub (27.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. PDF (31.99z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. ePub (35.90z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. ePub (37.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (37.00z)
AlphaHuman (25.93z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. ePub (31.99z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. Mobi (37.00z)
Sun Tzu pod Gettysburgiem. Ponadczasowe m±dro¶ci sztuki wojennej (11.90z)
Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (59.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Pdf (47.00z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Wszystko mo¿na narysowaæ! Wykorzystanie my¶lenia wizualnego w biznesie (39.92z)
Pewno¶æ siebie. Jak ma³a zmiana mo¿e zrobiæ wielk± ró¿nicê (49.00z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Medytacja nad natur± umys³u (34.90z)
Ekonometria (82.98z)

Pozostae z serii: Inne

Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Zarz±dzanie lud¼mi. Poradnik bez kantów. Wydanie II (34.90z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook. ePub (29.90z)
Wewnêtrzna blokada. Uwolnij siê od zachowañ, które Ciê ograniczaj± (34.90z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Nowe spojrzenie na zarz±dzanie projektami (50.40z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Przebud¼ siê! Odkryj sekret szczê¶cia i ¿ycia pozbawionego problemów (37.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Droga innowacji (50.15z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Landlord. Jak osi±gn±æ wolno¶æ finansow±, inwestuj±c w nieruchomo¶ci (17.94z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)