e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -56%


GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych

Pawe³ Tkaczyk
promocja -56%
cena: 29.318181818182 z 12.90 z
Data wydania: 2012-08-29
stron: 160, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Przenie¶ swoje dzia³ania marketingowe na wy¿szy poziom (gry)!

Wyobra¼ sobie, ¿e jedziesz samochodem. Wyobra¼ sobie, ¿e Twoim zadaniem jest przejechanie z punktu A do punktu B i zu¿ycie przy tym jak najmniejszej ilo¶ci paliwa. Wyobra¼ sobie, ¿e do osi±gniêcia tego celu motywuje Ciê Twój w³asny samochód. My¶lisz, ¿e takie rzeczy to tylko w grach komputerowych? I tak, i nie - zasady rodem z takich gier maj± w swoich autach Ford i Honda. Korzystaj± z nich tak¿e m.in. Microsoft czy Starbucks. Grywalizacja to przysz³o¶æ marketingu, ale przysz³o¶æ, która zbli¿a siê wielkimi krokami. "Harvard Business Review" uzna³ j± za jeden z wiod±cych trendów marketingowych drugiej dekady XXI wieku.
Teoriê wykorzystania mechaniki gier do celów biznesowych ¶wiat marketingu powita³ w roku 2009 dziêki badaniom prof. Byrona Reevesa z Uniwersytetu Stanforda i jego kolegi J. Leightona Reada, za³o¿ycieli firmy badawczej Seriosity. W Polsce wyzwanie podj±³ Pawe³ Tkaczyk. Dziêki jego ksi±¿ce poznasz temat grywalizacji poziom po poziomie - od teorii gier, poprzez obowi±zuj±ce w nich zasady i towarzysz±ce im historie, a¿ po zastosowania powi±zanych z nimi zjawisk, takich jak choæby social graph. Autor dostarczy Ci narzêdzi, dziêki którym bêdziesz w stanie stworzyæ swoj± w³asn± marketingow± grê. Co wiêcej, sk³onisz ludzi do tego, by zechcieli w ni± graæ!


Pawe³ Tkaczyk sam o sobie mówi, ¿e "zarabia na ¿ycie opowiadaniem historii". Od dziesiêciu lat prowadzi firmê MIDEA, która buduje silne marki klientów, snuj±c ich opowie¶ci za pomoc± technik takich, jak brand storytelling czy content marketing. Pracuje zarówno z ma³ymi czy nowymi firmami (jako mentor uczestniczy np. w warsztatach dla m³odych przedsiêbiorców), jak i z wielkimi (z jego wiedzy korzystaj± m.in. Agora, Orlen Oil czy Citibank). Jest specjalist± nowoczesnego marketingu i brandingu. Pisuje nie tylko do bran¿owych czasopism (takich jak "Brief"), ale prowadzi tak¿e blog oraz podcast "Ma³a Wielka Firma". Prywatnie jest mi³o¶nikiem ksi±¿ek i horrorów klasy "B".Patroni medialni:


Cena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Plany marketingowe (58.65z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (27.93z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Wska¼niki marketingowe (90.30z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)

Pozostae z kategorii: Noc Bestsellerów

Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (23.92z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Kryzys bez koñca (29.75z)
Ksi±¿ê. eBook. Pdf (21.99z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Gie³dowe giganty (50.15z)
House i psychologia. Humanitaryzm jest przereklamowany (34.90z)
Facebook. Daj siê poznaæ (19.90z)
Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty (59.00z)
Podstawy strategii (59.42z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Miêdzynarodowe standardy rachunkowo¶ci (59.00z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Nowe spojrzenie na zarz±dzanie projektami (50.40z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)