e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -56%


GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych

Pawe³ Tkaczyk
promocja -56%
cena: 29.318181818182 z 12.90 z
Data wydania: 2013-01-10
stron: 160, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Przenie¶ swoje dzia³ania marketingowe na wy¿szy poziom (gry)!

Wyobra¼ sobie, ¿e jedziesz samochodem. Wyobra¼ sobie, ¿e Twoim zadaniem jest przejechanie z punktu A do punktu B i zu¿ycie przy tym jak najmniejszej ilo¶ci paliwa. Wyobra¼ sobie, ¿e do osi±gniêcia tego celu motywuje Ciê Twój w³asny samochód. My¶lisz, ¿e takie rzeczy to tylko w grach komputerowych? I tak, i nie - zasady rodem z takich gier maj± w swoich autach Ford i Honda. Korzystaj± z nich tak¿e m.in. Microsoft czy Starbucks. Grywalizacja to przysz³o¶æ marketingu, ale przysz³o¶æ, która zbli¿a siê wielkimi krokami. "Harvard Business Review" uzna³ j± za jeden z wiod±cych trendów marketingowych drugiej dekady XXI wieku.
Teoriê wykorzystania mechaniki gier do celów biznesowych ¶wiat marketingu powita³ w roku 2009 dziêki badaniom prof. Byrona Reevesa z Uniwersytetu Stanforda i jego kolegi J. Leightona Reada, za³o¿ycieli firmy badawczej Seriosity. W Polsce wyzwanie podj±³ Pawe³ Tkaczyk. Dziêki jego ksi±¿ce poznasz temat grywalizacji poziom po poziomie - od teorii gier, poprzez obowi±zuj±ce w nich zasady i towarzysz±ce im historie, a¿ po zastosowania powi±zanych z nimi zjawisk, takich jak choæby social graph. Autor dostarczy Ci narzêdzi, dziêki którym bêdziesz w stanie stworzyæ swoj± w³asn± marketingow± grê. Co wiêcej, sk³onisz ludzi do tego, by zechcieli w ni± graæ!


Pawe³ Tkaczyk sam o sobie mówi, ¿e "zarabia na ¿ycie opowiadaniem historii". Od dziesiêciu lat prowadzi firmê MIDEA, która buduje silne marki klientów, snuj±c ich opowie¶ci za pomoc± technik takich, jak brand storytelling czy content marketing. Pracuje zarówno z ma³ymi czy nowymi firmami (jako mentor uczestniczy np. w warsztatach dla m³odych przedsiêbiorców), jak i z wielkimi (z jego wiedzy korzystaj± m.in. Agora, Orlen Oil czy Citibank). Jest specjalist± nowoczesnego marketingu i brandingu. Pisuje nie tylko do bran¿owych czasopism (takich jak "Brief"), ale prowadzi tak¿e blog oraz podcast "Ma³a Wielka Firma". Prywatnie jest mi³o¶nikiem ksi±¿ek i horrorów klasy "B".Patroni medialni:


Cena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Czym jest marketing (30.52z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Prawo reklamy (50.57z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)

Pozostae z kategorii: Noc Bestsellerów

Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (23.92z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Haker umys³ów (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Paradoks czasu (55.17z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu (17.90z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne (39.52z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Bieszczady. Solina. Po³oniny, Cerkwie. Wydanie 1 (18.67z)
Mount Everest biznesu. eBook. ePub (31.99z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Pdf (34.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Leadership. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. ePub (23.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)