e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Bestseller: TOP-1


GURU KULTU..ry

Micha³ Wawrzyniak
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-10-14
stron: 224, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Przeczytaj: "Pierwszy w blogosferze wywiad z Micha³em Wawrzyniakiem. Nazywa siebie Guru i ponoæ zarabia miliony mówi±c ludziom jak maj± ¿yæ" ». Wywiad przeprowadzi³ Grzegorz Marczak z Antyweb.

Stañ siê GURU KULTU..ry

 
CZYLI POKONAJ 6 ETAPÓW, ABY WZMOCNIÆ CHARYZMÊ, ZGROMADZIÆ W£ASNYCH APOSTO£ÓW, PRZYCI¡GN¡Æ WIERNYCH WYZNAWCÓW ORAZ ZBUDOWAÆ UNIKALNY BIZNES!  

 
  Buduj±c w sobie potê¿n± charyzmê; gromadz±c lojalnych fanów i zmieniaj±c ich w fanatycznych ambasadorów, prowadzonych przez dream team wybranych aposto³ów.
To wszystko owiñ dooko³a swojej idei oraz osobistych warto¶ci i rozprzestrzeñ na ca³y ¶wiat za pomoc± silnej propagandy. Buduj±c sukcesywnie swoj± markê, zacznij uwalniaæ siê od hejterstwa, braku wiary w siebie, a tak¿e wszech otaczaj±cej ciê szarzyzny!
""Mo¿esz za darmo pobraæ specjalne wprowadzenie od autora , dziêki któremu:
  • Dowiesz siê dla kogo jest ta ksi±¿ka
  • Poznasz obietnice, które spe³nia
  • Poznasz najwa¿niejsze przes³anie ka¿dego rozdzia³u
  • Poznasz opinie pierwszych osób
Dla kogo jest ta ksi±¿ka? Jest wa¿ne, aby to wiedzieæ zanim j± kupisz, zanim polecisz innym, zanim siê zdecydujesz daæ w prezencie swojej rodzinie, pracownikom czy te¿ klientom i partnerom biznesowym. Ksi±¿ka opowiada historiê pe³nego w±tpliwo¶ci cz³owieka, który stoj±c przed decyzjami w ¿yciu, wybiera³ ró¿nie. Raz ponosz±c ciê¿kie konsekwencje, innym razem spijaj±c ¶mietankê sukcesu i kariery. Gdzie¶ po drodze zacz±³ powstawaæ nowy krêgos³up moralny, podtrzymuj±cy coraz wiêksz± charyzmê, wewnêtrzn± si³ê oraz stanowi±cy dobry punkt podparcia dla egoizmu. Tego zdrowego, wartego ochrony oraz tego kwa¶nego, odbijaj±cego siê czkawk±.
Pomaga zrozumieæ, ¿e ka¿dy z nas, ma prawo do bycia sob±. Prawo do w³asnych my¶li i marzeñ, a tak¿e do ich ochrony przed zimnym ¶wiatem opinii innych. Pokazuje drogê do stworzenia ca³kowicie indywidualnego, dopasowanego do Ciebie miejsca w ¿yciu. Uczy, jak po³±czyæ to miejsce z biznesem, tworz±c siln± markê dooko³a siebie i swoich idei.
Mo¿emy ¶mia³o powiedzieæ, ¿e ksi±¿ka jest skierowana do ludzi chc±cych zrobiæ karierê, pokazaæ siê. Udowodniæ sobie i innym, ¿e znacz± o wiele wiêcej, ni¿ na pierwszy rzut oka mo¿na zobaczyæ. Jest manifestem budz±cym emocje u kogo¶, kto nie zgadza siê na bycie zwyk³ym, szarym cz³owiekiem. Cz³owieka niewidz±cego nic z³ego w takim stylu ¿ycia, ale nie chc±cego jednak nale¿eæ do tego ¶wiata, pe³nego stêkaczy, narzekaczy i szukaj±cych winy u innych.
Ksi±¿ka pomaga dokonaæ wewnêtrznej transformacji, ale w sposób delikatny, krok po kroku, etap po etapie. Zostawiaj±c wiele furtek i daj±c cierpliwe wyja¶nienia, ¿e nie ka¿dy z elementów musi byæ zrealizowany natychmiast.
Biznesmen, artysta, polityk, matka, student. Ka¿da z tych osób, je¶li szuka otwartego, prostego i pe³nego humoru komunikatu, a nie og³upia siê uczonymi s³owami, pustymi obietnicami lub pseudointelektualnym be³kotem, bêd± zachwyceni. Mo¿liwe, ¿e zszokowani. Przez moment potrz±¶niêci, a na koñcu... koniec da Ci tylko to, czego sam szukasz!
W niemal ka¿dej z moich wypraw by³o wiêcej g³osów zniechêcenia, ni¿ prawdziwego wsparcia. Gdybym mia³ wtedy ksi±¿kê Micha³a, jego s³owa doda³yby mi otuchy.

- Adam Sikora, himalaista, podró¿nik
Micha³ jest jednym z niewielu artystów, który w³ada jêzykiem, form± oraz stylem w tak szokuj±cy sposób, ¿e jego wyst±pienia s± magnetyczno-elektryzuj±ce. Szczerze polecam, du¿o nauczy!

- Monika Butryn, specjalista od kreowania wizerunku, artystka, kobieta sukcesu
Z tej ksi±¿ki dowiesz siê, co zrobiæ, by Twoi Hejterzy zrobili z Ciebie Gwiazdê. Polecam.

- Puoteck, Radio Eska
Micha³a mo¿na kochaæ lub mieæ po nim czkawkê, nie mo¿na jednak odmówiæ mu wyrazisto¶ci, stylu i pomys³u na siebie. Tacy ludzie zmieniaj± ¶wiat. Przyjrzyj siê temu, co robi Micha³, bo takiej wyrazisto¶ci warto siê uczyæ.

- Pawe³ Tkaczyk, autor, bloger
 


Zajrzyj na stronê ksi±¿ki: http://gurukultu.pl/

Micha³ Wawrzyniak to za³o¿yciel zlokalizowanej w najstarszym Polskim mie¶cie Kaliszu, organizacji MentalWay. Silna, charyzmatyczna osobowo¶æ, budz±ca bardzo silne emocje. Jest stanowczym cz³owiekiem biznesu, ogromnym filantropem i cz³owiekiem, który postanowi³ przekazaæ innym swój unikalny punkt. Od wielu lat okazuje siê, ¿e potrafi on wskrzesiæ umar³e biznesy, tchn±æ ¿ycie w niemrawych ludzi, a zrobi to z takim stylem, humorem i energi±, ¿e bêdzie Ci siê ¶ni³ po nocach! Jego kolejne pomys³y i projekty mo¿esz podgl±daæ na fanpage'u Mantalway.


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Zarz±dzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujêcie (29.18z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Go global! (12.90z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów (44.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Rework (39.90z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Mikroekonomia (74.59z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Go global! (38.35z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)

Pozostae z serii: Inne

Blisko, nie za blisko. Terapeutyczne rozmowy o zwi±zkach (11.90z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Pdf (39.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. Mobi (27.90z)
Brudne interesy. Wydanie drugie (39.20z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. ePub (47.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Mobi (29.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Ósmy nawyk. Od efektywno¶ci do wielko¶ci i odkrycia w³asnego g³osu (27.35z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (49.00z)