e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Haker umys³ów. eBook. Mobi

Andrzej Batko
cena: 23.90 z
Data wydania: 2011-10-28
stron: 160, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jak za pomoc± NLP, hipnozy i psychologii wywierania wp³ywu kontrolowaæ umys³y innych ludzi oraz zbudowaæ w swoim umy¶le antymanipulacyjny firewall?

Z³am kod ludzkiej pod¶wiadomo¶ci!

Czy widzia³e¶ hollywoodzk± produkcjê Klik - i robisz, co chcesz? G³ówny bohater filmu kupuje nowego pilota, który, oprócz telewizora, uruchamia jeszcze inne domowe urz±dzenia oraz steruje psem, ¿on± i ca³ym otaczaj±cym go ¶wiatem. Scenariusz nie jest najwy¿szych lotów, ale bez w±tpienia jest to historia wysoce prawdopodobna! I to historia, która mo¿e przytrafiæ siê Tobie!
Wyobra¼ sobie, ¿e masz mo¿liwo¶æ buszowania w umys³ach innych i kontrolowania swojego w³asnego mózgu. ¯e potrafisz obej¶æ wszystkie psychiczne zabezpieczenia, rozszyfrowaæ has³a i kody PIN, tak jak robi± to codziennie hakerzy w³amuj±cy siê do systemów komputerowych. Jeste¶ handlowcem, rozmawiasz z klientem - klik, klik, klik - i modyfikujesz w jego umy¶le program steruj±cy zainteresowaniami: sprawiasz, ¿e zaczyna siê interesowaæ produktem, który mu oferujesz. Albo spotykasz kogo¶, kto Ciê poci±ga - klik, klik, klik - i ju¿ instalujesz w umy¶le tej osoby fantazje na Twój temat, a w jej uczuciach po¿±danie oraz fascynacjê Twoj± osob±
Tak. Tacy "hakerzy umys³ów" naprawdê istniej± i codziennie wywieraj± na Ciebie wp³yw - na Twoje my¶li, uczucia, decyzje i zachowania. Zostañ jednym z nich i zacznij kontrolowaæ emocje ludzi, z którymi rozmawiasz, wywo³ywaæ w nich wybrane przez Ciebie pragnienia i sprawiaæ, ¿e bêd± robiæ to, o co ich poprosisz.
Programista mentalnych systemów:
  • Sprzeda¿, marketing i prezentacja perswazyjna.
  • Og³oszenia dla ludzkiego umys³u.
  • Przyci±ganie i przytrzymywanie uwagi s³uchacza lub czytelnika.
  • Kotwice, czyli "nasza piosenka".
  • Kontrolowanie w³asnych emocji i reakcji.
  • Zmiana wiedzy w naturalne umiejêtno¶ci.Cena: 23.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Mobi (31.99z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Pdf (27.90z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Mobi (31.99z)
My¶lenie lateralne. Idee na przekór schematom (39.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Mobi (37.00z)
Sama prawda o ¿yciu seksualnym nastolatków (27.00z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Jak inwestowaæ i pomna¿aæ oszczêdno¶ci? (29.71z)
Wojna ¶wiatopogl±dów. Czy naukowcy maj± duszê' (25.93z)
Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych (9.70z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces (39.00z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Mobi (29.90z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
NLP - EWOLUCJA. Przejd¼ kolejny etap rozwoju - od cz³owieka my¶l±cego do cz³owieka szczê¶liwego (47.00z)
Radzka radzi: Tobie dobrze w tym! (44.90z)
Dupkologia, czyli nauka rozpychania siê ³okciami (32.90z)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)
5+ (plus). ¯ycie obfite w Szczê¶cie, Humor, Pomoc, Nadziejê oraz Zdrowie (17.00z)
Aktywne æwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez do¶wiadczanie (211.65z)
¦wiadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do ¶wiadczeñ rodzinnych w praktyce (129.00z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Opanuj swój wewnêtrzny g³os. Jak w nieca³e 30 sekund wygraæ wojnê tocz±c± siê w Twojej g³owie i zyskaæ wyj±tkowe ¿ycie! (28.19z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Mobi (29.90z)
Jak zapewniæ znakomit± obs³ugê klientów (58.65z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Popol Vuh. Ksiêga Majów o pocz±tkach ¿ycia oraz chwale bogów i w³adców (34.90z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika (59.00z)
Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw (46.36z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Mobi (31.99z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)