e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Inne
Promocja: -96%


Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny

Jaros³aw Holwek, Jerzy Gut, Wojciech Haman
promocja -96%
cena: 200 z 8.00 z
Data wydania: 2006-10-05
stron: 432 (376+56), twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Handlowanie to sztuka, której opanowanie zapewnia sukces. Pozornie niewinne rozmowy z klientami i kontrahentami tak naprawdê s± polem bitwy na argumenty, któr± Ty mo¿esz zwyciê¿yæ. Sam zdecyduj czy chcesz. Je¶li tak - siêgnij po profesjonalne, u¿yteczne narzêdzia handlowe i windykacyjne, które pomog± Ci osi±gaæ zdumiewaj±ce efekty w Twojej pracy.
Zestaw multimedialny "Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci" ma na celu przeprowadzenie Ciê przez ca³y proces sprzeda¿y - od nawi±zania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne a¿ po odbiór nale¿nych pieniêdzy. Mamy nadziejê, ¿e zestaw pomo¿e w Twoim zawodowym rozwoju. Jego elementy wzajemnie siê uzupe³niaj±, dziêki temu bêdziesz móg³ z niego korzystaæ na ró¿ne sposoby, w zale¿no¶ci od preferencji i sytuacji, w których siê znajdujesz.
"Zawarto¶æ merytoryczna tego specjalnego, multimedialnego zestawu szkoleniowego jest dorobkiem piêtnastoletnich do¶wiadczeñ Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH oraz naszych Klientów, którym zawdziêczamy interesuj±ce szkolenia oraz pouczaj±ce uwagi i wskazówki."
Autorzy
Z zestawu dowiesz siê:
  • Jak budowaæ dobry kontakt z klientem?
  • Jak prowadziæ negocjacje handlowe w oparciu o interesy?
  • Jak radziæ sobie z zastrze¿eniami i brakiem zainteresowania klienta?
  • Jak budowaæ w sobie dystans do trudnych sytuacji handlowych i windykacyjnych?
  • Jak budowaæ powagê sytuacji w rozmowach o nale¿no¶ciach?
  • Jak radziæ sobie z trudnymi grami i manipulacjami klientów w sytuacjach handlowych i windykacyjnych?

Przeæwicz w³asne sposoby reagowania
na trudne sytuacje handlowe i windykacyjne.

Zestaw multimedialny zawiera:
  • Ksi±¿kê "Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci".
  • Zeszyt æwiczeñ.
  • "Zajrzyj na warsztat" - dwie p³yty DVD z nagranymi fragmentami warsztatu szkoleniowego Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH.
  • trzy p³yty CD z wyk³adami.Cena: 8.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Efektywna sprzeda¿. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)

Pozostae z serii: Inne

Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (7.90z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Word 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. ePub (14.90z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
Efektywna komunikacja w zespole (22.78z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Zarz±dzanie innowacjami (46.36z)
Powidoki. Wydanie 1 (39.90z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu (49.00z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Matematyka finansowa (32.00z)