e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Inne
Promocja: -96%


Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny

Jaros³aw Holwek, Jerzy Gut, Wojciech Haman
promocja -96%
cena: 200 z 8.00 z
Data wydania: 2006-10-05
stron: 432 (376+56), twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Handlowanie to sztuka, której opanowanie zapewnia sukces. Pozornie niewinne rozmowy z klientami i kontrahentami tak naprawdê s± polem bitwy na argumenty, któr± Ty mo¿esz zwyciê¿yæ. Sam zdecyduj czy chcesz. Je¶li tak - siêgnij po profesjonalne, u¿yteczne narzêdzia handlowe i windykacyjne, które pomog± Ci osi±gaæ zdumiewaj±ce efekty w Twojej pracy.
Zestaw multimedialny "Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci" ma na celu przeprowadzenie Ciê przez ca³y proces sprzeda¿y - od nawi±zania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne a¿ po odbiór nale¿nych pieniêdzy. Mamy nadziejê, ¿e zestaw pomo¿e w Twoim zawodowym rozwoju. Jego elementy wzajemnie siê uzupe³niaj±, dziêki temu bêdziesz móg³ z niego korzystaæ na ró¿ne sposoby, w zale¿no¶ci od preferencji i sytuacji, w których siê znajdujesz.
"Zawarto¶æ merytoryczna tego specjalnego, multimedialnego zestawu szkoleniowego jest dorobkiem piêtnastoletnich do¶wiadczeñ Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH oraz naszych Klientów, którym zawdziêczamy interesuj±ce szkolenia oraz pouczaj±ce uwagi i wskazówki."
Autorzy
Z zestawu dowiesz siê:
  • Jak budowaæ dobry kontakt z klientem?
  • Jak prowadziæ negocjacje handlowe w oparciu o interesy?
  • Jak radziæ sobie z zastrze¿eniami i brakiem zainteresowania klienta?
  • Jak budowaæ w sobie dystans do trudnych sytuacji handlowych i windykacyjnych?
  • Jak budowaæ powagê sytuacji w rozmowach o nale¿no¶ciach?
  • Jak radziæ sobie z trudnymi grami i manipulacjami klientów w sytuacjach handlowych i windykacyjnych?

Przeæwicz w³asne sposoby reagowania
na trudne sytuacje handlowe i windykacyjne.

Zestaw multimedialny zawiera:
  • Ksi±¿kê "Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci".
  • Zeszyt æwiczeñ.
  • "Zajrzyj na warsztat" - dwie p³yty DVD z nagranymi fragmentami warsztatu szkoleniowego Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH.
  • trzy p³yty CD z wyk³adami.Cena: 8.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Katalonia. Barcelona, Costa Brava i Costa Dorada. W Krainie Gaudiego i Salvadore Dali. Wydanie 1 (24.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.43z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione (15.60z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko (29.18z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (59.00z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Mobi (31.99z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji (34.90z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. Pdf (21.99z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
Podejmowanie decyzji i delegowanie zadañ. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces (39.00z)
Tatry Polskie i S³owackie. Wydanie 3 (29.90z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Mobi (29.90z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)