e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Lider w Praktyce. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska

Canadian International Management Institute ICAN Sp. z o.o.
cena: 118.00 z
Data wydania:
stron: 210, miêkka oprawa, format: 208x273

wicej na stronie onepress.pl
>> Zamów wydanie specjalne
Harvard Business Review Polska
Co to oznacza byæ efektywnym liderem? Na czym w praktyce polega skuteczne przywództwo? To pytania, które na co dzieñ zadaje sobie wielu prezesów i szefów firm. Maj± bowiem ¶wiadomo¶æ, ¿e ich otoczenie oczekuje od nich rzeczy wyj±tkowych: znalezienia rozwi±zania z³o¿onych, niezrozumia³ych dla innych problemów, wykazywania siê charyzm± i zdolno¶ci± przewidywania. Jednocze¶nie wielu liderów potrafi dostrzec nie tylko w³asne atuty i silne strony, ale równie¿ swoje s³abo¶ci.
Tylko wówczas, gdy przyjmuj± do wiadomo¶ci w³asne ograniczenia, s± w stanie je uzupe³niaæ lub poprawiaæ. W tym celu powinni nauczyæ siê korzystaæ z do¶wiadczeñ i umiejêtno¶ci swoich wspó³pracowników i podw³adnych oraz umieæ budowaæ i podtrzymywaæ z nimi dobre relacje. Liderzy nie odnosz± bowiem sukcesu, dzia³aj±c samotnie.
  • Jak skuteczny lider zwiêksza efektywno¶æ dzia³ania przedsiêbiorstwa?
  • Czy Twoi mened¿erowie powinni byæ liderami swoich zespo³ów?
  • Praktyczne i sprawdzone rozwi±zania problemów lidera na ka¿dym szczeblu organizacji.
  • Prezesi przedsiêbiorstw z ró¿nych bran¿ opowiadaj± o tym co uwa¿aj± za najwa¿niejszy atrybut lidera i na jakie próby zosta³ on wystawiony w ich karierze.
>> Zobacz prenumeratê roczn±
"Harvard Business Review Polska".


Cena: 118.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Access 2007 PL. Formu³y, raporty, kwerendy. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów (29.00z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Mobi (35.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie (39.00z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione (39.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. Pdf (35.90z)
Rozgrywaj jak mê¿czyzna, zwyciê¿aj jak kobieta (29.00z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)
NLP w praktyce. Samo sedno (28.11z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
Przedmiot po¿±dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn±, którego pragn± kobiety (29.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Pdf (13.95z)
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach (54.90z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. ePub (23.90z)
Mechanizmy w³adzy w biznesie. Psychologia na wysokim stanowisku (37.89z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. Mobi (21.99z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Strategia konfliktu (59.00z)
Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Pdf (31.99z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo. eBook. Mobi (29.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. ePub (31.99z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces (39.00z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y. eBook. ePub (37.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (29.00z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Rytua³y dla samotnych (18.99z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)