e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob±

Harvard Business School Press
cena: 69.00 z
Data wydania: 2006-11-20
stron: 200, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Przywództwo jest gr± zaczynaj±c± siê w Twojej g³owie

W prezentowanym zbiorze artyku³ów znakomito¶ci ¶wiata biznesu pisz± o swoich do¶wiadczeniach na stanowiskach kierowniczych, o zakulisowych relacjach wi±¿±cych kluczowych ludzi w firmach i o tym, dlaczego tak wielu z nas grzê¼nie w pracy nie daj±cej ani satysfakcji, ani pieniêdzy. Autorów poszczególnych tekstów ³±czy przede wszystkim to, ¿e zanim zaczêli rozwi±zywaæ problemy innych ludzi i ca³ych organizacji, d³ugo pracowali nad sob±, przygotowywali siê do pe³nienia roli liderów i pokonywali naturalne bariery psychologiczne uniemo¿liwiaj±ce dobre zarz±dzanie. Przekonaj siê, w jakim stopniu ich przemy¶lenia s± zgodne z Twoj± koncepcj± pracy na kierowniczym stanowisku.
Niniejszy zbiór artyku³ów w wersji oryginalnej ukaza³ siê w Harvard Business Review - cenionym przez mened¿erów, naukowców i przedsiêbiorców czasopi¶mie, wydawanym przez jeden z najbardziej presti¿owych uniwersytetów na ¶wiecie. Autorami tych artyku³ów s± wybitni liderzy jak i wschodz±ce gwiazdy o ¶wie¿ym spojrzeniu na problem przywództwa. Poznaj ich punkt widzenia i koncepcje, które jutro mog± staæ siê czê¶ci± Twojego otoczenia biznesowego.
  • Milczenie nie jest z³otem. Jak wychwytywaæ to, o czym pracownicy nie mówi± szefom?
  • Organizacja cieni. Jak przetrwaæ burzê polityczn±, piastuj±c kluczowe stanowisko w firmie?
  • Praca nad sob±. Czego nie rozumiej± ¶wie¿o upieczeni mened¿erowie?
  • Syndrom ADT. Jak nadmiar pracy wp³ywa na psychikê i karierê mened¿era?
  • Marketing lidera. Jak sprzedawaæ swoje atuty wspó³pracownikom i decydentom?
  • Problem zakotwiczenia. Rzecz o pracownikach, którzy od lat czekaj± na awans.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Motywacja bez granic (29.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (49.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze (27.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu (69.00z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Zwalnianie pracownika. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (3.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie (44.90z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)

Pozostae z serii: VIP

Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)