e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe

Jakub Wo¼niak
cena: 24.90 z
Data wydania: 2009-05-06
stron: 136, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
Pojedynek z ofertami:
  • Trzy style wiarygodnej komunikacji marketingowej
  • Najchêtniej czytane tematy
  • Efektywne komunikaty reklamowe - neutralne i maj±ce olbrzymi± moc przekonywania
  • Wp³yw metafor i technik autoperswazji
  • Budowanie zdañ i akapitów, przykuwaj±cych uwagê Twoich czytelników
Hiperswazja - od greckiego hypér (nad) i ³aciñskiego persuasio (namawiaæ, przekonywaæ). Hiperswazja wykracza poza lingwistyczne sztuczki i ¶lepe rzucanie sugestiami. Skupia siê na Twojej postawie, autentyczno¶ci i emocjach.
Marketerze, copywriterze, handlowcu! Szykuj siê do walki. Podnie¶ rêkawicê rzucon± przez rynek i wygraj zadowolenie swojego klienta. Zacznij toczyæ bitwy i wygrywaæ wojny. Siêgaj po sztylety nowych rozwi±zañ. Zrywaj zawleczki z najpoczytniejszych tematów. Wytaczaj dzia³a skutecznych tekstów. Odbezpieczaj w³a¶ciwe podej¶cie do odbiorcy. Formuj perswazyjne szyki.
Dobry twórca tekstów reklamowych trzyma zawsze rêkê na... spu¶cie.
S³owa, choæ same budowane zaledwie z trzydziestu dwóch liter, tworz± nieomal nieskoñczon± liczbê kombinacji. A poniewa¿ równie¿ litery mo¿esz zestawiaæ niemal tak, jak chcesz - otrzymujesz potê¿n± broñ. Jest to kod dostêpu do ludzkich g³ów. Cel, pal!


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (59.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Czas na e-biznes (74.00z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy (39.00z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (20.94z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Biznes i futbol (33.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Controlling - wspieranie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (34.00z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon (39.90z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)