e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Hipnotyczny marketing

Joe Vitale
cena: 44.00 z
Data wydania: 2008-01-10
stron: 248, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Wsad kolorowy do Twojej g³owy

  • Twórz strony internetowe dzia³aj±ce jak bankomaty
  • Zdobywaj rozg³os za darmo
  • Podbijaj umys³y klientów skandalicznymi pomys³ami

Pracuj wyobra¼ni±, a klienci bêd± Ciê nosiæ na rêkach!

Machina sprzeda¿y i reklamy hojnie wynagradza pomys³y fantazyjne i szokuj±ce. Ta ksi±¿ka stanie siê Twoj± palet± hipnotycznych barw. Nauczy Ciê malowaæ s³owem. Uwra¿liwi na niuanse sk³adaj±ce siê w genialn± ca³o¶æ. Da Ci moc tworzenia reklamowych dzie³ sztuki. Znajdziesz w niej tyle pachn±cych nowo¶ci± pomys³ów, ¿e Twoja muza ju¿ nigdy nie zamilknie.
Joe Vitale nie zmy¶la. On wie to wszystko z autopsji. To cz³owiek, którego korporacje kupuj± tak, jak kluby pi³karskie kupuj± królów strzelców. A ta ksi±¿ka to karmi±cy zmys³y striptease jego twórczego umys³u. Dowiesz siê z niej, jak:
  • gimnastykowaæ umys³ w kierunku sensacji i pasji,
  • formu³owaæ bardzo osobiste przekazy reklamowe,
  • przechodziæ od rozmy¶lania do dzia³ania,
  • sk³aniaæ ludzi do otwierania Twoich e-maili reklamowych,
  • podawaæ klientom nudne informacje niczym lody w p³on±cej polewie.

Dwukrotnie na pierwszym miejscu listy bestsellerów Amazon.com!
Cena: 44.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Badania marketingowe (55.17z)
Public relations (35.49z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (34.90z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (20.94z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (37.89z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym (37.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Osi±ganie celów. 10 zasad skutecznego dzia³ania (29.00z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)