e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Pdf

Joe Vitale
cena: 37.00 z
Data wydania: 2012-08-14
stron: 368, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Pisaæ - jak to ³atwo powiedzieæ...
  • Twórz teksty estetyczne i niewiarygodnie skuteczne!
  • Dowied¼ siê, jak dziêki Twoim s³owom znale¼æ siê w umys³ach Twoich odbiorców!
  • Pisz i urzekaj, urzekaj i przekonuj, przekonuj i zdobywaj serce klienta!
Hipnoza jest stanem umys³u, który osi±gasz w normalnych warunkach spontanicznie i stosunkowo czêsto, nawet nie zdaj±c sobie z tego sprawy.

B±d¼ nie tylko copywriterem - zostañ superwriterem!

S± piêkne, tajemnicze, zupe³nie inne od tych, które zna³e¶ wcze¶niej. Niepostrze¿enie rzucaj± na Ciebie urok, s±cz± siê do serca i umys³u, na sta³e znajduj± miejsce w Twojej pamiêci. Czujesz, ¿e nie mo¿esz bez nich ¿yæ, chcesz ich ci±gle wiêcej i nic innego nie jest w stanie zaw³adn±æ Twoj± uwag±. S£OWA. Umiejêtnie u¿yte maj± niesamowit± moc.
Zapewne nie raz spotka³e¶ siê w praktyce z hipnotycznym pisarstwem. Cofnij siê my¶lami do czasów, kiedy ostatni raz by³e¶ zafascynowany jak±¶ ksi±¿k± czy innym tekstem. Czy zdarzy³o Ci siê wtedy straciæ poczucie czasu? Mo¿e kto¶ Ciê wo³a³, a Ty nie s³ysza³e¶? Czy czytany tekst tak Ciê wci±gn±³, ¿e w danym momencie nic wiêcej siê dla Ciebie nie liczy³o? William Shakespeare, Agatha Christie, Stephan King, John Keppling - ich dzie³a anga¿uj± wszystkie Twoje zmys³y i wci±gaj± do opisanego ¶wiata.
Je¶li marzysz o byciu charyzmatycznym copywriterem, marketingowcem, powie¶ciopisarzem, dziennikarzem, autorem newsletterów, twórc± stron internetowych a nawet blogerem, czy nie powiniene¶ tworzyæ tekstów, które zdobywaj± i utrzymuj± zainteresowanie czytelnika? Tekstów, które nie pozwalaj± oderwaæ wzroku od czytanej strony. Tekstów na tyle efektownych, zwiêz³ych i klarownych, ¿e czytelnik nie mo¿e oprzeæ siê pragnieniu przeczytania ca³o¶ci. Tekstów hipnotyzuj±cych.
Rozpocznij kurs pisarstwa Joe Vitalego:
  • zasady sprawdzaj±ce siê w komponowaniu listów, tekstów reklamowych, raportów i ksi±¿ek;
  • wywo³ywanie za pomoc± tekstów okre¶lonych zachowañ czytelnika;
  • samodzielne odnajdywanie w³asnego stylu.
O ksi±¿ce mo¿esz przeczytaæ tak¿e tutaj.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci (37.00z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. ePub (31.99z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. PDF (26.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. Pdf (39.00z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (27.90z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz (23.90z)
Mê¿czy¼ni wol± uwodzicielki. Jak ich zdobywaæ' (39.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. Pdf (22.90z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub (31.99z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (59.00z)
S³owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z)
House i psychologia. Humanitaryzm jest przereklamowany (34.90z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (9.90z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Pdf (31.99z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstwa w szczególnych sytuacjach (50.92z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (12.90z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Mobi (22.90z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Mobi (31.99z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (34.90z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Sztuka wojny. Traktat. Wydanie kieszonkowe (9.90z)
Trening egoizmu. Twoje decyzje na przekór manipulacji (24.00z)
Landlord. Jak osi±gn±æ wolno¶æ finansow±, inwestuj±c w nieruchomo¶ci (17.94z)
Sztuka pokoju. eBook. Mobi (19.00z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)