e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -79%


Dr House i filozofia - wszyscy k³ami±

Henry Jacoby, William Irwin
promocja -79%
cena: 28.571428571429 z 6.00 z
Data wydania: 2009-10-12
stron: 272, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Zostali¶my lekarzami, by leczyæ choroby. To, co naprawdê unieszczê¶liwia wiêkszo¶æ z nas, to fakt, ¿e musimy leczyæ pacjentów .
Humanitaryzm jest przereklamowany.
Oto diagnosta ostatniego kontaktu i medyczny specjalista ds. misji niewykonalnych - Gregory House. Egocentryczny, z³o¶liwy, bezwzglêdny. Narkoman z detektywistyczn± obsesj±, manipulant, geniusz, z³o wcielone. Kochamy go jednak nie dla zalet, ale mimo wad, a nasze uwielbienie jest tym mocniejsze, im wiêksz± mamy pewno¶æ, ¿e dzieli nas nieprzepuszczalny parawan szklanego ekranu. Owszem, dr House to arogant i aspo³ecznik, jednak w odró¿nieniu od wiêkszo¶ci znanych nam lekarzy okazuje siê te¿ diablo skuteczny. A zreszt±... na arogancjê te¿ trzeba sobie zas³u¿yæ. Co kryje siê pod t± mask± gbura i mizantropa? House kilka razy udowodni³, ¿e tli siê w nim jednak jaka¶ iskierka cz³owieczeñstwa. A mo¿e tylko blefowa³?
Jedyna warto¶æ zaufania, którym obdarzy³ ciê pacjent, jest taka, ¿e mo¿esz nim manipulowaæ.
Mówi siê, ¿e House to mordercza mieszanka Sherlocka Holmesa, nietzscheañskiego nadcz³owieka i retora-taoisty. A mo¿e jest zwyczajnym bucem? Genialnym, ale jednak bucem? Je¶li chcesz dowiedzieæ siê, co skrywa on przed Tob±, i masz ochotê zdemaskowaæ jego ma³e k³amstewka, wielkie ³garstwa oraz mroczne tajemnice, mo¿esz to zrobiæ w³a¶nie teraz. Czy wystarczy Ci odwagi, by roz³o¿yæ ten nieprzewidywalny umys³ na czynniki pierwsze? Wybór nale¿y do Ciebie. Je¿eli zdecydujesz siê na tê ryzykown± grê, nie bêdziemy Ciê mogli powstrzymaæ. Tylko upewnij siê, ¿e obok jest kto¶, kto zd±¿y przeprowadziæ intubacjê. I pamiêtaj - nigdy nie ufaj lekarzom!


Cena: 6.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Mobi (39.00z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych (39.00z)
AlphaHuman (25.93z)
Wstrêtni mê¿czy¼ni. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Wigilijne psy (29.90z)
Nigdy wiêcej spó¼nieñ! Przez punktualno¶æ do sukcesu (34.90z)
Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach. eBook (24.90z)
8 dogmatów wywierania wp³ywu (24.00z)
Sekret szczê¶cia. 7 fundamentów ¿yciowej rado¶ci (23.94z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Mobi (27.90z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. Pdf (25.90z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów (31.99z)
Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela (69.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wystÅ¡pieñ publicznych. eBook. Mobi (21.99z)
¯ycie, piêkna katastrofa. M±dro¶ci± cia³a i umys³u mo¿esz pokonaæ stres, choroby i ból (42.42z)
Biblia egoistów. Od stanu zale¿no¶ci do pe³nej wolno¶ci (27.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (54.99z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (19.14z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Jak za³o¿yæ i prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± w Polsce i wybranych krajach europejskich (38.68z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Junior sam w domu albo Oskar de la Mancha, Rycerz Nieasertywnego Oblicza i Ludzie, których lubiê najmniej (4.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VI (29.90z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. Mobi (22.90z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (69.30z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Mobi (29.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego. Wideowyk³ad (41.30z)
Zarz±dzanie kryzysowe (36.86z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Mobi (35.90z)
Kultura a ekonomia (33.15z)
Krótkoterminowe zarz±dzanie kapita³em (37.40z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)