e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -35%


Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie

George A. Dunn, Nicolas Michaud, William Irwin
promocja -35%
cena: 34.892307692308 z 22.68 z
Data wydania: 2013-03-01
stron: 240, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Chleba, igrzysk i filozofii!

Rozrywka mo¿e byæ niebezpieczna. Programy takie jak Big Brother czy Top Model udowodni³y, ¿e nasze zami³owanie do podgl±dactwa mo¿e zamieniæ siê w niebezpieczn± rozrywkê. Postapokaliptyczny ¶wiat Panem nie jest wcale tak bardzo odmienny od naszej rzeczywisto¶ci, a jego g³êbsza analiza otwiera nam oczy na wiele zwyk³ych, codziennych problemów.
Dlaczego bawi nas ogl±danie cierpienia innych? Czy zasady moralne wci±¿ obowi±zuj±, gdy walczymy o przetrwanie? Czy mo¿na nami manipulowaæ i kontrolowaæ nas tak ³atwo jak mieszkañców Panem? A mo¿e ju¿ jeste¶my kontrolowani w zdradliwy sposób, który umyka naszej uwadze? Dziêki zawartym w tej ksi±¿ce niebanalnym spostrze¿eniom bêdziesz móg³ wej¶æ g³êbiej w ¶wiat Igrzysk ¶mierci i lepiej zrozumieæ ich bohaterów, fabu³ê oraz zakres poruszanych tam tematów.

Igrzyska i lekturê czas zacz±æ!Cena: 22.68 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach (57.00z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Mobi (27.00z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Mobi (19.90z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
Wstrêtni mê¿czy¼ni. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Agile. Wzorce wdra¿ania praktyk zwinnych (38.35z)
Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszech¶wiata (29.00z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Tajemnica fal mózgowych. Przywróæ rytm szczê¶liwego i zdrowego ¿ycia (31.20z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook. ePub (19.90z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów. eBook. Pdf (27.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi±zania w biznesie. Wydanie III (71.20z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. ePub (31.99z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) (22.10z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. Mobi (35.90z)

Pozostae z serii: Inne

Modele karier (34.00z)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Co Twój pies próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice psiej psychologii (29.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Pdf (19.95z)
Tatry, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomys³y na góralsk± przygodê. Wydanie 1 (24.90z)
Finanse ma³ego przedsiêbiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania (47.14z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej. eBook. Pdf (27.90z)
Metody sprawnego zarz±dzania (44.63z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Junior sam w domu albo Oskar de la Mancha, Rycerz Nieasertywnego Oblicza i Ludzie, których lubiê najmniej (4.00z)
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty (29.90z)
Ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz (103.95z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Mobi (37.00z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Firmy rodzinne (25.42z)
Zarz±dzanie dla bystrzaków. Wydanie II (34.90z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)