e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online

Scott C. Fox
promocja -20%
cena: 47 z 37.60 z
Data wydania: 2008-04-22
stron: 336, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
Poznaj sekrety internetowych milionerów
  • Zarabiaj na swojej pasji
  • Wykorzystaj skuteczne strategie
  • Poznaj drobne cienie i imponuj±ce blaski e-biznesu
Chcesz zrobiæ wiêcej, ni¿ tylko surfowaæ po sieci? Scott Fox pomóg³ w powstaniu BillOReilly.com i zrobi³ z tej witryny maszynkê do robienia pieniêdzy. Jego ksi±¿ka "Bogacze internetowi" jest lektur± obowi±zkow± dla przedsiêbiorców.
Bill O"Reilly, Anchor, Fox News Channel

Wirtualny biznes, realne pieni±dze Szukasz nowej drogi dla swojej kariery? Wierzysz w rosn±cy potencja³ internetu? My¶lisz o otwarciu w³asnej firmy i zwolnieniu swojego szefa? Masz sprecyzowany pomys³ na biznes albo jeszcze szukasz czego¶ idealnego dla Ciebie? ¦wiat sieci stoi przed Tob± otworem! Na pocz±tek wystarczy entuzjazm, wytrwa³o¶æ w d±¿eniu do celu oraz wiedza, jak± oferuje Ci ksi±¿ka Internetowi bogacze. Ten praktyczny przewodnik bêdzie stanowi³ dla Ciebie opokê, inspiracjê oraz niewyczerpane ¼ród³o porad i wskazówek prowadz±cych Ciê niczym GPS po autostradzie sukcesu.
Je¶li zatem chcesz dowiedzieæ siê, jak przy niewielkim bud¿ecie stworzyæ profesjonalnie wygl±daj±c± witrynê internetow±, sklep czy biuletyn, je¿eli szukasz trików marketingowych, które przyci±gn± masê klientów, a ponadto masz ochotê sprawdziæ, jak Twoi poprzednicy osi±gali krociowe zyski dziêki internetowi, trafi³e¶ w³a¶nie na ksi±¿kê, której szukasz. Nad czym siê jeszcze zastanawiasz? Ka¿dego roku sukcesywnie zwiêksza siê liczba transakcji dokonywanych za pomoc± internetu. Nie daj siê pomin±æ. Znajd¼ idealne mo¿liwo¶ci dla Twojego nowego biznesu, który ju¿ wkrótce ma szanse zaistnieæ w sieci i powa¿nie w niej namieszaæ.
Odkryj w sobie ¿y³kê e-biznesmena
  • Analiza finansowa i kalkulacje rentowno¶ci.
  • Domeny - nazwa, koszty, warianty, przeszukiwanie.
  • Techniki identyfikacji klienta i produktów, na które jest popyt.
  • Prawa autorskie, znaki handlowe, formy organizacyjne przedsiêwziêcia.
  • Wykorzystanie nisz rynkowych - dystrybucja internetowa, wirtualne spo³eczno¶ci.


Cena: 37.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ebiznes

B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (35.20z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)

Pozostae z serii: Exclusive

Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy (37.00z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (37.89z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)