e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Inteligencja praktyczna. Sztuka i nauka zdrowego rozs±dku

Karl Albrecht
cena: 39.00 z
Data wydania: 2009-12-03
stron: 352, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Ulepszanie oprogramowania umys³owego

  • Nauka my¶lenia afirmatywnego
  • Syndrom my¶lenia grupowego
  • Umys³ zen - uskrzydlenie i uwa¿na obecno¶æ
  • Piêæ lêków pierwotnych - psychologia zagro¿enia
  • Proces szybkiego rozwi±zywania problemów
  • Programowanie sukcesu

Zawiera glosariusz inteligencji praktycznej

Ta b³yskotliwa, tryskaj±ca energi± i zarazem m±dra ksi±¿ka daje nam do rêki sposób na szare komórki. £±cz±c w sobie zarówno szlachetno¶æ, jak i poczucie humoru, Inteligencja praktyczna pozostanie przez wiele lat ¼ród³em wiedzy na temat najlepszego my¶lenia o dobrym my¶leniu
Jean Houston, autorka ksi±¿ki The Possible Human

Ksi±¿ka dla Twoich szarych komórek

Jakie czynniki sk³adaj± siê na Twoj± inteligencjê? Czy rzeczywi¶cie da siê j± zmierzyæ? Czy wysoki wynik IQ wystarczy, by¶ w sposób efektywny wykorzysta³ swoje naturalne predyspozycje? A mo¿e nawet najlepiej rokuj±ce umys³y potrzebuj± w³a¶ciwego treningu?
W bestsellerze Inteligencja spo³eczna (Sensus, 2007) Karl Albrecht odkrywa³, w jaki sposób umiejêtno¶æ radzenia sobie z lud¼mi i ró¿nymi sytuacjami spo³ecznymi przek³ada siê na sukces osobisty i zawodowy. W swojej kolejnej prze³omowej ksi±¿ce autor stawia nastêpny krok i wyja¶nia, czym jest inteligencja praktyczna, jak nale¿y siê z ni± obchodziæ i dlaczego uznawana jest ona za jedn± z kluczowych umiejêtno¶ci ¿yciowych.
To w³a¶nie w³a¶ciwe korzystanie z inteligencji praktycznej pomo¿e Ci poprawiæ Twoje predyspozycje do nauki jêzyków obcych oraz my¶leæ w kategoriach opcji i mo¿liwo¶ci. Dziêki niej mo¿esz nauczyæ siê radziæ sobie z dwuznaczno¶ci± i z³o¿ono¶ci±, jasno artyku³owaæ problemy i doprowadzaæ do ich skutecznego rozwi±zania, a tak¿e tworzyæ oryginalne pomys³y i wywieraæ wp³yw na my¶lenie innych.
Je¶li ciekawi Ciê, czym naprawdê charakteryzuje siê zdrowy, silny i krzepki rozs±dek, zajrzyj do ¶rodka.
  • Potêga ludzkiego umys³u - inteligencja spo³eczna, emocjonalna i praktyczna - zastosowanie w ¿yciu codziennym.
  • Rozwój elastyczno¶ci umys³owej, my¶lenie afirmatywne, stosowanie zdrowych nawyków i przywi±zywanie wagi do my¶li.
  • Mechanizmy my¶lowe - my¶lenie logiczne i intuicyjne, æwiczenia w zakresie obserwacji i dedukcji.
  • Testy, æwiczenia, zagadki i zadania.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Komputerowe systemy automatyki przemys³owej (39.90z)
Grzeczne dziewczynki marz± o karierze, a niegrzeczne j± planuj± (34.90z)
Boskie Matki (49.00z)
Francuski dla bystrzaków (39.00z)
Mistrz ciêtej riposty (18.99z)
Mierz wysoko. Manifest (29.00z)
Dieta Best Life (34.90z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Pdf (31.99z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. ePub (35.90z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Mê¿czy¼ni wol± uwodzicielki. Jak ich zdobywaæ' (39.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Mobi (31.99z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie. eBook. Pdf (22.90z)
Odrodzenie Feniksa (34.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby''ego (29.92z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wydanie 6 (29.90z)
Twój osobisty fundusz emerytalny (13.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)

Pozostae z serii: Inne

Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (23.94z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Mobi (29.90z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. Pdf (13.95z)
Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzêdzia projektowania (103.20z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Wolno¶æ finansowa dziêki inwestowaniu w nieruchomo¶ci (26.23z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
Superakcje (58.65z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. Pdf (26.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. ePub (27.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (37.00z)
Wielki problem drobniaków (33.92z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
NLP dla nauczycieli. Szko³a efektywnego nauczania (37.00z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (39.00z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe (23.94z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (79.00z)