e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym

David Apgar
cena: 49.00 z
Data wydania: 2008-05-28
stron: 296, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Kto ryzykuje, ten zyskuje

  • Poznaj ró¿ne rodzaje zagro¿eñ i naucz siê nimi zarz±dzaæ
  • Oszacuj swój poziom inteligencji ryzyka
  • Przeprowad¼ audyt strategii
  • Ukszta³tuj profil ryzyka w³asnej organizacji
Ryzyko towarzyszy Ci w ka¿dym momencie ¿ycia, tak prywatnego, jak i zawodowego. Czy potrafisz bez mrugniêcia okiem podj±æ najbardziej korzystn± decyzjê? W jaki sposób oceniasz zagro¿enia rynkowe i strategiczne, na które nara¿one mo¿e byæ Twoja organizacja? Jakie rodzaje ryzyka potrafisz zdefiniowaæ i - co najbardziej istotne - czy posiadasz wiedzê o instrumentach ich niwelowania?
Czy wiesz ju¿, jakie jest Twoje "IQ ryzyka"? Ta niezwyk³a i nowatorska pozycja pomo¿e Ci zdobyæ kolejne umiejêtno¶ci przybli¿aj±ce Ciê do idea³u skutecznego menad¿era. Ryzyko przedsiêbiorstwa to nie tylko sytuacja finansowa. Wreszcie masz szansê dowiedzieæ siê w jaki sposób rozpoznawaæ ryzyko operacyjne, spo³eczne, technologiczne, prawne, biznesowe oraz jak sobie z nim biegle radziæ. Nie czekaj a¿ kto¶ inny podejmie decyzjê. Dowiedz siê, czym jest inteligencji ryzyka i zacznij podwa¿aæ stare mity oraz poznawaæ praktyczne regu³y, które pomog± Ci zdobywaæ informacje na temat ryzyka lepiej i szybciej ni¿ konkurenci. Przystêpna i jednocze¶nie przenikliwa analiza Davida Apgara jest wyczerpuj±cym podrêcznikiem na temat w³a¶ciwego podej¶cia do zagro¿eñ Twojej firmy i sposobów opracowywania strategii niweluj±cych.
Zacznij od czterech regu³ analizy ryzyka:
  • Zidentyfikuj ryzyko, które mo¿na poznaæ.
  • Okre¶l ryzyko, które potrafisz zrozumieæ najlepiej i najszybciej.
  • Zaplanuj realizacjê ryzykownych przedsiêwziêæ w taki sposób, by tworzy³y one logiczny ci±g, który pozwoli Ci w efektywny sposób zdobywaæ i wykorzystywaæ wiedzê o nowych zagro¿eniach.
  • Dbaj o sieci kontaktów i powi±zañ z partnerami, dziêki którym bêdziesz w stanie poradziæ sobie ze wszystkimi rodzajami ryzyka.
I nie pope³niaj ju¿ wiêcej b³êdów swoich konkurentów, którzy kieruj± siê jedynie konwencjonalna wiedz± na temat ryzyka!

"W tej niezwyk³ej, porywaj±cej ksi±¿ce David Apgar radykalnie zmienia nasze pogl±dy na temat tego, jak zarz±dzaæ ryzykiem. Ta ksi±¿ka powinna staæ siê czê¶ci± podrêcznej biblioteki ka¿dego przedsiêbiorcy."
Horace Romano Harré,
Distingushed Research Professor, Uniwersytet Georgetown


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Public Relations w Internecie (39.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Czas na e-biznes (47.00z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)

Pozostae z serii: VIP

Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)