e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym. eBook. Pdf

Adam Jagielnicki
cena: 29.90 z
Data wydania: 2012-02-15
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Je¶li nie akcje, to co?

  • Inwestycje po¶rednie i bezpo¶rednie
  • Rodzaje inwestycji alternatywnych - brylanty i metale szlachetne, dzie³a sztuki, nieruchomo¶ci, wino i whisky, przedmioty kolekcjonerskie, fundusze
  • Osi±gane stopy zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne
  • Przechowywanie i zabezpieczanie obiektów inwestycji
  • Domy maklerskie i brokerskie

Kiedy standard nie wystarcza

Znudzi³o Ciê inwestowanie w tradycyjne produkty bankowe i chcia³by¶ nauczyæ siê czego¶ nowego? A mo¿e obawiasz siê kryzysu finansowego i zamro¿enia gotówki w papierach warto¶ciowych? W takim razie to ¶wietny moment na wypróbowanie swoich si³ na polu alternatywnych form inwestycji.
Opcji manewru w przypadku inwestycji alternatywnych jest znacznie wiêcej ni¿ na rynku kapita³owym. Mo¿na inwestowaæ samodzielnie lub przez po¶redników, osobi¶cie podejmuj±c decyzje albo powierzaj±c je specjalistom. Mo¿na przechowywaæ obiekty inwestycji, a tak¿e korzystaæ z zewnêtrznych us³ug. Mo¿na lokowaæ pieni±dze w ró¿nych klasach inwestycji alternatywnych, obarczonych zró¿nicowanym ryzykiem. Do tego dochodzi jeszcze potrzebna wiedza i do¶wiadczenie. Czy sprawne poruszanie siê po¶ród tak ró¿nych klas inwestycji jest realne? Czy ekspert od rynku nieruchomo¶ci ma szansê w dostatecznym stopniu opanowaæ temat inwestowania w antyki lub malarstwo wspó³czesne?
Nim uruchomisz du¿± gotówkê, zainwestuj w tê ksi±¿kê. Pomo¿e Ci poruszaæ siê pewnie na tym fascynuj±cym rynku.
  • Podstawowe informacje oraz charakterystyka inwestycji alternatywnych.
  • Opisy ró¿nych klas inwestycji.
  • Kompletna droga od kupna, przez przechowywanie, a¿ do sprzeda¿y obiektów inwestycji.
  • Inwestowanie samodzielne i przy pomocy po¶redników.
  • Propozycje dla inwestorów bogatych oraz tych ze skromniejszym portfelem.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Pdf (23.90z)
Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Mobi (21.99z)
Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr± strategiê e-marketingow± (89.00z)
126 dni na kanapie. Motocyklem dooko³a ¶wiata. Wydanie 1 (39.90z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci (37.00z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Mobi (22.90z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Pdf (26.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Pdf (29.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. ePub (39.00z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. ePub (29.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. ePub (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

Statystyka spo³eczna (51.30z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Mobi (37.00z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. ePub (19.90z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Zawód inwestor gie³dowy (67.15z)
Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie (22.68z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Droga do wewnêtrznej równowagi, czyli jak wyluzowaæ i pozbyæ siê stresu (18.99z)
NLP w æwiczeniach (22.27z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Mobi (31.99z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Mobi (47.00z)
Google+ dla biznesu (37.00z)