e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne
Promocja: -83%


Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone

Adam Jagielnicki
promocja -83%
cena: 47.058823529412 z 8.00 z
Data wydania: 2009-11-12
stron: 360, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Gie³da na wskro¶ przeanalizowana

 • Analiza techniczna i fundamentalna rynków kapita³owych
 • Analiza wykresów - oscylatory, dywergencje, ¶wiece, fale Elliota, kó³ko i krzy¿yk
 • Analiza sprawozdañ finansowych spó³ek notowanych na gie³dzie
 • Analiza emocji - supersi³y rz±dz±ce trendami i formacjami
Nieustêpliwa jak ska³a, wci±gaj±ca jak rzeczny wir. Pal±ca ¿ywym ogniem pora¿ki i zapieraj±ca dech w piersiach przy kolejnej wielkiej wygranej. Gie³da. Kwintesencja ziemskich ¿ywio³ów. Jednych pogr±¿a w biedzie, innych hojnie wynagradza. Wszystkim daje niezapomnian± lekcjê ¿ycia: rozgoryczenie, kiedy Ciê pokonuje, i euforiê zwyciêstwa, gdy w jednej chwili z pucybuta stajesz siê milionerem. To machina do zarabiania pieniêdzy, napêdzana na przemian strachem i entuzjazmem.
Gie³da to nie gra w karty na zapa³ki. Tutaj za swoje b³êdy i niewiedzê zap³acisz realn± gotówk±. Aktualnie na GPW jest notowanych ponad 350 spó³ek publicznych. Dzienne obroty przekraczaj± czasem 2 miliardy z³otych. Roi siê tam od inwestorów zagranicznych, instytucjonalnych i indywidualnych. Od pierwszego wydania tego podrêcznika na rynku kapita³owym zasz³o wiele zmian. W tym czasie skoñczy³a siê hossa, a zaczê³a bessa. Modyfikacji uleg³ harmonogram sesji, oznaczenia i rodzaje instrumentów pochodnych, pojawi³y siê te¿ zmiany w indeksach. Powsta³ alternatywny rynek NewConnect. Internet bezustannie dostarcza nowych ¼róde³ informacji. Rozpowszechni³y siê serwisy RSS oraz blogi.

Oko w oko z bykami i nied¼wiedziami:

 • kontrakty terminowe i opcje,
 • gra na instrumentach "bezpiecznych",
 • korzystanie z d¼wigni finansowej,
 • strategie spekulacji i manipulacji,
 • g³ówne instytucje i inwestorzy rynku kapita³owego,
 • rodzaje indeksów gie³dowych,
 • czynniki ryzyka,
 • alternatywny rynek NewConnect,
 • przepisy prawne obowi±zuj±ce na rynku kapita³owym,
 • oprogramowanie gie³dowe.


Cena: 8.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Bankowo¶æ Podrêcznik akademicki (101.92z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Credit Scoring (38.74z)
Wielki problem drobniaków (33.92z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)

Pozostae z serii: Inne

Perswazja (41.82z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Harry Potter i filozofia. Przewodnik po Hogwarcie dla mugoli (34.90z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. ePub (39.00z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy (29.90z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
Rytua³y dla samotnych (18.99z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein (39.00z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Zarz±dzanie lud¼mi. Poradnik bez kantów. Wydanie II (34.90z)
Napoleon Hill My¶l i bogaæ siê (34.90z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Mobi (19.90z)