e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. ePub

Tobiasz Maliñski
cena: 37.00 z
Data wydania: 2011-10-05
stron: 272, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Patrz na rynkowe zmiany raczej jak na przyjaciela, a nie wroga - korzystaj z szaleñstwa, ale nie bierz w nim udzia³u
Warren Buffett

Inwestowanie dla ostro¿nych i trochê leniwych

Z czym kojarzy Ci siê gra gie³dowa? Z wielkimi pieniêdzmi, emocjami, czasem gorzkim smakiem pora¿ki? Isaac Newton po niepowodzeniu inwestycyjnym, które spotka³o go z powodu spadku akcji Kompanii Mórz Po³udniowych, powiedzia³, ¿e jest w stanie przewidzieæ ruchy cia³ niebieskich, ale nie szaleñstwo ludzi. Jednak tak wcale nie musi byæ! Twoja obecno¶æ na GPW naprawdê mo¿e przypominaæ ¿eglowanie ³ódk± po spokojnej tafli wody, przy akompaniamencie koj±cego szumu fal. To tylko kwestia wyboru
Wyboru miêdzy spekulacjami a inwestycjami. Miêdzy rzucaniem siê w wir szaleñstwa przypominaj±cego hazard a metodycznym analizowaniem sprawozdañ finansowych. Miedzy szukaniem po omacku przeró¿nych ¼róde³ wiedzy a skorzystaniem z tego kompendium dla pocz±tkuj±cego inwestora.
Wracaj±c do Newtona - zachowanie rynków przypomina zachowanie siê obiektów zgodnie z trzeci± zasad± dynamiki: akcji i reakcji. Je¶li rynek porusza siê ca³y czas w górê, to w którym¶ momencie musi nast±piæ przeciwny ruch o takiej samej sile i takim zasiêgu. Polska hossa zakoñczona w lecie 2007 roku równie¿ zosta³a zniesiona w 100% spadkami. Maj±c ¶wiadomo¶æ takich dzia³añ, o ile¿ ³atwiej odnale¼æ siê na gie³dzie!
Podobne proste, ale i genialne zasady ¿ycia inwestora znajdziesz w³a¶nie w tej ksi±¿ce. Dowiesz siê, co jest najwa¿niejsze podczas typowania spó³ek notowanych na rynkach regulowanych i nauczysz siê dokonywaæ w³asnych trafnych wyborów. Zyskasz nie tylko wiedzê, ale tak¿e spokój ducha, czas i wymierne korzy¶ci finansowe.
  • Elementy sprawozdania finansowego decyduj±ce o sukcesie inwestora
  • Analiza pojedynczej spó³ki
  • Najwa¿niejsze pozycje aktywów i pasywów
  • Specyfika spó³ek z rynku NewConnect
  • Ró¿ne style inwestycyjne oparte na warto¶ci
  • Praktyczne studia przypadków


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. ePub (29.90z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. ePub (47.00z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (59.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Skuteczne CV i list motywacyjny. Samo Sedno (15.23z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (31.99z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Haker umys³ów. eBook. ePub (23.90z)
Dieta Best Life (34.90z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie (39.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. ePub (34.90z)
Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone (34.90z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami!. eBook. Pdf (19.90z)
50 dzie³ klasyki dostatku i bogacenia siê. Zdob±d¼ fortunê i zarz±dzaj maj±tkiem (31.20z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji. eBook. Pdf (21.99z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie innowacjami (58.65z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Pdf (27.90z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Makroekonomia (63.67z)
Badania rynku (32.30z)
Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla (29.60z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Zaznacz za³atwione!. Jak wykonywaæ zadania do koñca (33.15z)
Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Rachunkowo¶æ ma³ych przedsiêbiorstw (47.35z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. PDF (26.90z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)