e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -20%


Jak korzystaæ z ¿ycia bez stresu. Od spiêtego do luzaka w 100 dni

Christine Wilding, Stephen Palmer
promocja -20%
cena: 29 z 23.20 z
Data wydania: 2007-04-12
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Odprê¿ siê. 100 dni treningu sztuki walki ze stresem

  • Stresometr. Zmierz poziom swojego stresu w ¿yciu osobistym i pracy
  • Stresory. Kontroluj swoje reakcje na zdarzenia wywo³uj±ce stres
  • Eustress, czyli stres pozytywny. Zamieñ gniew i smutek w ¼ród³o si³y ¿yciowej
Nie mów, ¿e Ciê nie ostrzegano!
Czêsto sam nie dostrzegasz w³asnego stresu. Je¶li Twoi bliscy mówi±, ¿e jeste¶ nerwowy, przemêczony i zrzêdliwy, potraktuj to jako ostrze¿enie. Nie zwlekaj z tym do ostatniej chwili, tak jak z wizyt± u dentysty, gdy boli Ciê z±b. Poznaj ¼ród³a swojego stresu. Spróbuj okre¶liæ, sk±d bior± siê u Ciebie niepokój, gniew i trwa³e uczucie zmêczenia. Naucz siê kontrolowaæ negatywne emocje. Odzyskaj wewnêtrzny spokój. Rozpocznij 100-dniowy trening ¿yciowego relaksu, czyli:
  • poznaj reakcje swojego organizmu na stres,
  • odkryj swój profil stresu (co Ciê denerwuje i z czym powiniene¶ walczyæ),
  • popraw swoje relacje z lud¼mi,
  • znajd¼ swoje sanktuarium - miejsce wolne od stresu,
  • zadbaj o swoje cia³o (spokojny sen, oddychanie, æwiczenia fizyczne),
  • sprawd¼, co pomo¿e Ci w trudnych sytuacjach (akupunktura, refleksologia, aromatoterapia).


Cena: 23.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Mobi (31.99z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Pdf (27.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Trzy ods³ony Scotta Kelby'ego. Tom I, II, III (99.00z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
8 dogmatów wywierania wp³ywu (24.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (59.00z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (23.92z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Stra¿nik Mafii (4.00z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (39.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym. eBook. Pdf (27.90z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie (29.00z)
Sieci Linux. Receptury (69.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Wynagrodzenie za pracê (99.00z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Marketing (75.43z)
Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi. Wydanie II (34.90z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Rytua³y dla dwojga (18.99z)
AlphaFemale. Wydanie II rozszerzone (32.90z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Pdf (31.99z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Jak pozbyæ siê z³ych nawyków' Trening (34.90z)
Duet, który przetrwa³ piek³o. Niezwyk³a historia z czasów II wojny ¶wiatowej (34.00z)
PreZENter bez tajemnic. Naga prawda o sile s³owa i mocy slajdów (39.90z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.90z)