e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Jak przeprowadziæ transformacjê firmy

John P. Kotter
cena: 57.00 z
Data wydania: 2007-02-15
stron: 224, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Oto typowy scenariusz wprowadzania zmian w organizacji. Najpierw zarz±d przyjmuje now± strategiê. Mówi siê o "wizji przysz³o¶ci" i "celach strategicznych", ale wszystko koñczy siê na spotkaniach, rozmowach i notatkach s³u¿bowych. Pracownicy twierdz±, ¿e akceptuj± propozycje zmian, ale gdy trzeba zacz±æ dzia³aæ, podaj± tysi±ce powodów, dla których "to siê nie uda".
Formalnie powo³ane zespo³y maj±ce wdra¿aæ zmiany dzia³aj± powoli i wdaj± siê w spory polityczne. Ka¿da proponowana decyzja przepada w niekoñcz±cych siê debatach i konfliktach. Je¶li dochodzi do jakich¶ rzeczywistych zmian, firma zawdziêcza je nieformalnej grupie aktywistów, ignorowanej przez kluczowych decydentów. W efekcie reformowanie organizacji staje siê drog± przez mêkê, co zniechêca nawet najbardziej wytrwa³ych zawodników.

John P. Kotter omawia w tej ksi±¿ce inny, lepszy proces reorganizacji firmy. Udowadnia, ¿e mo¿na sprawnie i wzglêdnie bezkonfliktowo ograniczaæ zatrudnienie, integrowaæ firmy po fuzji i wdra¿aæ programy jako¶ci. Proponowany przez autora proces reorganizacji jest owocem jego wieloletnich do¶wiadczeñ zwi±zanych z transformacj± firm.
Oto kolejne etapy tego procesu:

  • tworzenie koalicji steruj±cej procesem zmian - przygotowanie gruntu pod dobry start;
  • likwidowanie oporu przed zmianami - sztuczne bariery psychologiczne i nieuzasadnione obawy;
  • cele operacyjne i zasady premiowania - jak sprawiæ, by ludziom op³aca³o siê akceptowanie zmian;
  • pokonywanie konfliktów - konstruktywni ideali¶ci kontra warstwy pilnuj±ce swoich interesów;
  • motywowanie do zmian i kreowanie pierwszych szybkich sukcesów na nowej drodze;
  • u¶wiadamianie rezultatów wprowadzanych zmian - korzy¶ci dla wszystkich;
  • utrwalanie wprowadzonych zmian w kulturze firmy.


Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)

Pozostae z serii: VIP

Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)