e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: nlp; Zasoby ludzkie
Seria: Exclusive
Promocja: -6.%


Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja

Angus McLeod
promocja -6.%
cena: 28.085106382979 z 26.40 z
Data wydania: 2008-02-11
stron: 208, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Zwyciê¿anie to sport zespo³owy

  • Psychologia organizacji na co dzieñ
  • Wzbogacanie EQ w imiê efektywno¶ci grupy
  • Stosowanie NLP od podstaw
  • Rozwój osobisty a wzmocnienie zespo³u
Zdarzy³o Ci siê kiedy¶, ¿e by³e¶ ju¿ prawie gotów podj±æ wyzwanie, ale jaki¶ g³os w Twojej g³owie radzi³: "Poczekaj, to zbyt ryzykowne" albo "Lepiej zostaw sprawy ich biegowi"? To nic innego, jak Twój Wewnêtrzny Zespó³ prowadz±cy w swoim w³asnym gronie wieczne negocjacje. A czy zauwa¿y³e¶, jak zmiany w Twoim sposobie my¶lenia i zachowania wp³ywaj± na Zewnêtrzny Zespó³, czyli dzia³ czy grupê ludzi, z którymi przysz³o Ci pracowaæ? Czy próbowa³e¶ kiedy¶ zastosowaæ wobec nich techniki, których u¿ywasz do motywowania swojego Wewnêtrznego Zespo³u lub wp³ywania na jego zachowanie? To w³a¶nie Twoje indywidualne rozwi±zania s± najbardziej efektywne!

Naucz siê rozszerzaæ "ja" na "my"

Ksi±¿ka "Ja, mój zespó³ i ja" jest niezapomnian± sesj± treningow± dla indywidualistów, którzy graj± w dru¿ynie. Napisana przyjaznym jêzykiem, operuj±ca na przydatnych przyk³adach wykorzystuje wszystkie zdobycze NLP, psychologii organizacji, wiedzy o inteligencji emocjonalnej i technik trenerskich w celu uczynienia z Ciebie si³y napêdowej Twojego Zespo³u - zarówno wewnêtrznego, jak i tego, którego czê¶ci± siê sta³e¶. Dowiedz siê, jak zmotywowaæ do dzia³ania ludzi, którzy bêd± pracowaæ na Wasz wspólny sukces.

Poznaj teoriê efektywno¶ci, w której 2+2 = 10

  • Skup siê na poznaniu sposobów my¶lenia wszystkich cz³onków Zespo³u.
  • Wykorzystuj podobieñstwa, ale ciesz siê te¿ z ró¿nic.
  • Badaj istniej±ce postawy i obserwuj relacje miêdzyludzkie.
  • Szybko rozpoznawaj konflikty i opracuj najw³a¶ciwsze style komunikacji.
  • Nie zapominaj o znaczeniu motywacji.
  • Skupiaj siê na celach i zadaniach.

"Ksi±¿ka Angusa McLeoda jest obowi±zkow± lektur± dla ka¿dego, kto pracuje w Zespole. Przedstawia ona potê¿ne narzêdzia, które mo¿e wykorzystaæ zarówno nowy cz³onek Zespo³u, jak i do¶wiadczony przywódca."
Richard Churches


Cena: 26.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: nlp

Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj siê ze z³ymi nawykami i zacznij prawdziwie ¿yæ (39.00z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (37.00z)
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (33.00z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Zafascynuj ich! 7 metod na skuteczn± perswazjê i wzbudzanie zachwytu (31.20z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook (24.90z)
Magia wyst±pieñ publicznych. Techniki, narzêdzia i sztuczki NLP (47.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. eBook (24.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (27.90z)
Kompendium technik perswazyjnych (39.00z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Perswazja nie do odrzucenia. Sekretny sposób na to, by za ka¿dym razem s³yszeæ TAK (39.00z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
Struktura magii. Kszta³towanie ludzkiej psychiki, czyli wiêcej ni¿ NLP. Czê¶æ 2 (49.00z)
Haker umys³ów (29.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (49.00z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu (69.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Biznes i futbol (33.00z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze (27.00z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy (37.00z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
W³adza. Dlaczego jedni j± maj±, a inni nie (42.90z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Inwestuj we w³asny d³ug. 7 kroków dzieki którym sp³acisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)