e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick
Promocja: -19%


Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê

John G Fisher
promocja -19%
cena: 19.654320987654 z 15.92 z
Data wydania: 2005-08-02
stron: 128, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
Tradycyjne konferencje coraz czê¶ciej zastêpowane s± przez tele i wideokonferencje. Nadal jednak w wielu przypadkach niezbêdne okazuje siê osobiste spotkanie. Zorganizowanie udanej konferencji wymaga zaanga¿owania wielu si³ i ¶rodków. Sama rezerwacja sali oraz postawienie na sto³ach wody mineralnej i delicji to zdecydowanie za ma³o. Dzi¶ nale¿y zadbaæ o odpowiedni wygl±d zaproszeñ, zaplanowaæ przebieg konferencji, znale¼æ zakwaterowanie dla jej uczestników oraz wynaj±æ odpowiedni± firmê cateringow±. Realizacja wszystkich tych etapów gwarantuje organizacjê profesjonalnej konferencji.
"Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê" to poradnik dla osób, które zajmuj± siê organizacj± tego typu spotkañ. Zawiera szczegó³owe omówienie wszystkich zagadnieñ, na które nale¿y zwróciæ uwagê, przygotowuj±c konferencjê. Czytaj±c tê ksi±¿kê, nauczysz siê planowaæ bud¿et konferencji i uk³adaæ jej plan. Dowiesz siê, na co nale¿y zwracaæ uwagê, rezerwuj±c pokoje hotelowe dla uczestników i nawi±zuj±c wspó³pracê z firm± cateringow±. Przeczytasz tak¿e o tym, jak przygotowaæ konferencjê za granic± oraz jak oceniæ, czy konferencja zakoñczy³a siê sukcesem.
  • Tworzenie bud¿etu konferencji
  • Wybór miejsca konferencji
  • Przygotowanie zaproszeñ i materia³ów konferencyjnych
  • Zapraszanie go¶ci
  • Rezerwacja pokoi hotelowych
  • Wspó³praca z firm± cateringow±
  • Ocenianie zakoñczonej konferencji

Je¿eli zlecono Ci zadanie zorganizowania konferencji,
koniecznie przeczytaj tê ksi±¿kê.Cena: 15.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: publicrelations

Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Public Relations w Internecie (39.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Motywacja bez granic (29.90z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)

Pozostae z serii: Quick

Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Realizacja. Droga do wykonania planów (5.00z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Dupkologia stosowana. Praktykuj asertywno¶æ na co dzieñ i od ¶wiêta (29.00z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ (19.90z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)