e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj±

John Hagel III, John Seely Brown
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2006-05-15
stron: 248, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Zbuduj innowacyjn± organizacjê w ekspresowym tempie

Gdzie szukaæ zysku i wzrostu firmy?
Warto¶æ dodana przechodzi z rynków produktów i rynków finansowych na rynki talentu. Stary porz±dek korporacyjny upada. Codziennie powstaj± organizacje nowej ery: innowacyjne, elastyczne i otwarte na ¶wie¿e pomys³y. Prawdziwy potencja³ jest nieograniczony i mo¿esz go szybko zbudowaæ, o ile Twoj± si³± napêdow± stan± siê: wspó³praca z partnerami, specjalizacja i tworzenie nowych rynków.
Spójrz, jak niedoskona³e s± dzisiejsze instytucje: ile podejmuj± zbêdnych dzia³añ, jak koncentruj± siê na podziale istniej±cych zysków i jakie tworz± bariery we wzajemnej wspó³pracy. Porzuæ ten statyczny ¶wiatopogl±d. Wejd¼ do gry, której suma zysków jest wiêksza od zera. Dowiedz siê, jakie si³y napêdowe zmieni± ¶wiat w XXI wieku. Stwórz organizacjê jutra.
Przeczytaj tê ksi±¿kê i dowiedz siê:
  • jak doskonaliæ outsourcing - tworzyæ organizacjê bez zbêdnej dzia³alno¶ci;
  • jak pozyskaæ talent dla organizacji - offshoring;
  • jak zamieniæ konkurentów w partnerów gospodarczych;
  • jak czerpaæ zyski z nowych technologii;
  • jak zbudowaæ wyspecjalizowan± organizacjê;
  • jak stworzyæ organizacjê otwart± na nowe idee;
  • jak wykorzystaæ si³ê komplementarnych organizacji.Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)