e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes
Seria: Inne


Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo

Reid Hoffman, Ben Casnocha
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-03-01
stron: 248, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Jak zostaæ dyrektorem generalnym w³asnej kariery?

Wspó³czesny rynek pracy to prawdziwa rze¼ niewini±tek. Coraz trudniej wyró¿niæ siê w t³umie i przekonaæ potencjalnych pracodawców, ¿e jeste¶ kandydatem doskona³ym. Jakim cudem w tak nieprzyjaznym ¶rodowisku mo¿na zwiêkszyæ tempo rozwoju kariery zawodowej? To proste - wyka¿ siê przedsiêbiorczo¶ci± i zarz±dzaj swoj± karier± tak, jak zarz±dza siê startupem, a wkrótce staniesz siê najatrakcyjniejszym k±skiem na rynku.
Pamiêtaj - to nie jest ksi±¿ka o szukaniu pracy. Nie znajdziesz tu wskazówek, jak tworzyæ CV, ani sztuczek przydatnych na rozmowach kwalifikacyjnych. Zamiast tego poznasz strategie, które pomog± Ci rozbudowaæ sieæ kontaktów, zdobyæ przewagê konkurencyjn± i wychwyciæ najlepsze okazje do rozwoju zawodowego. Nauczysz siê te¿ pozyskiwaæ dane i informacje, dziêki którym podejmiesz najlepsze decyzje zawodowe, a przede wszystkim przetrwasz, rozkwitniesz i zrealizujesz naj¶mielsze plany zawodowe. Gotowy na przejêcie kontroli nad przysz³o¶ci±?


Reid Hoffman - to znany na ca³ym ¶wiecie przedsiêbiorca i inwestor. Jest wspó³za³o¿ycielem i prezesem LinkedIn, najwiêkszej sieci kontaktów zawodowych, obejmuj±cej ponad 100 milionów u¿ytkowników. Wcze¶niej piastowa³ stanowisko wiceprezesa i znajdowa³ siê w gronie wspó³za³o¿ycieli firmy PayPal. Jest te¿ partnerem w firmie Greylock, jednej z najwa¿niejszych firm inwestycyjnych w Dolinie Krzemowej.
Ben Casnocha - to wielokrotnie nagradzany przedsiêbiorca i dziennikarz. Pisze dla „Newsweeka”, pojawia siê na antenie CNN, wystêpuje w „Early Show” oraz na antenie CNBC. „BusinessWeek” zaliczy³ go do grona najlepszych m³odych przedsiêbiorców Ameryki.


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Rewolucja social media (12.90z)
Wybij siê (39.90z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj (33.92z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
Reklama w Google dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (25.42z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (23.94z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
¦cie¿ka kariery zawodowej. Osobisty mentor - Harvard Business Press (39.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Pdf (47.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Mobi (39.00z)
Przedsiêbiorczo¶æ (50.92z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Zapraszam do gabinetu inwestora gie³dowego. Przewodnik po inwestowaniu na gie³dzie (75.65z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. ePub (47.00z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. Pdf (62.90z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Coaching inteligencji emocjonalnej (73.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Pdf (27.90z)