e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: wtowrz; Finanse
Seria: Exclusive


Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê

Rabbi Nilton Bonder
cena: 34.90 z
Data wydania: 2012-03-01
stron: 144, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
I mia³bym wtedy czas, którego mi brak,By pêdziæ swój w synagodze byt,Przy wschodniej ¶cianie mieæ sta³e miejsce w niejI komentowaæ tam co dzieñ Talmudu tre¶æ,Jak ka¿dy dobry ¯yd,Bo czy mo¿na s³odziej ¿yæ i l¿ej?
"Gdybym by³ bogaty", Sheldon Harnick, Jerry BockPartia Tewjego z musicalu "Skrzypek na dachu"

Most pomiêdzy abstrakcj± i pragmatyk± - tym, co religijne i ¶wieckie, tradycyjne i nowoczesne

 • Budowanie dostatku
 • Ograniczenia, którym podlega bogactwo
 • Posiadaæ versus mieæ
 • Cedaka jako biznes
 • Ekologia i sprawiedliwo¶æ
 • ¯ycie w ¶wiecie materialnym
 • Pieni±dze po ¶mierci
By³em biedny i by³em bogaty. Uwierzcie mi, lepiej jest byæ bogatym!
porzekad³o w jêzyku jidysz

Tradycja ¿ydowska na ca³ym ¶wiecie kojarzona jest z koszern± kuchni±, szabatem oraz wag±, jak± przedstawiciele tego narodu przywi±zuj± do mo¿liwo¶ci wzbogacenia siê. Sam zapewne tak¿e spotka³e¶ siê z podobizn± starego ¯yda, który liczy z³ote monety - talizmanem maj±cym przyci±gaæ dostatek. Karykaturalnie przedstawiony wielki nos pomaga mu zwêszyæ dobry interes. Nawet je¶li to tylko przypuszczenia, to przecie¿ powietrze jest za darmo!
Kramarz Jechiel le¿y w agonii i pyta ledwo s³yszalnym g³osem:
 • Ma³ko, moja ¿ono, jeste¶ przy mnie?
 • Jestem, mê¿u.
 • Dwojro, moja córko, jeste¶ przy mnie?
 • Jestem ojcze.
 • Jojlik, mój synu, jeste¶ przy mnie?
 • Jestem, ojcze.
 • Binem, mój synu, jeste¶ przy mnie?
 • Jestem, ojcze.
 • Chajko, moja córko, jeste¶ przy mnie?
 • Jestem, ojcze.
Konaj±cy zrywa siê i wykrzykuje ostatkiem si³:
 • A kto siedzi w sklepie?!!!
Ta m±dra ksi±¿ka nie jest zbiorem zabawnych anegdot. Zmusza nas do g³êbszego i wynikaj±cego z przes³anek etycznych spojrzenia na dzia³ania w dziedzinie ekonomii, w tym na ró¿ne formy wymiany i wzajemno¶ci - pocz±wszy od tego, jak wydajemy pieni±dze, a skoñczywszy na ludzkiej odpowiedzialno¶ci za zachowanie globalnego systemu ekologicznego. W oparciu o ¿ydowskie nauki moralne, tradycjê mistyczn± i opowie¶ci o chasydzkich mistrzach autor rozwa¿a szeroki zakres zagadnieñ, w tym kwestie po¿yczek i kontraktów handlowych, praktyki dawania oraz granice materialnego ¶wiata.
Kabalistyczne nauki nie tylko uzupe³ni± Twoj± wiedzê na temat ¶wiata pieniêdzy, ale poprowadz± Ciê ku samo¶wiadomo¶ci i poznaniu, czego naprawdê pragniesz. Dowiesz siê tak¿e, w jaki sposób mo¿esz to zdobyæ.

Rabin Nilton Bonder urodzi³ siê w Brazylii. Ukoñczy³ ¯ydowskie Seminarium Teologiczne (Jewish Theological Seminary) w Nowym Jorku. Jest autorem takich pozycji, jak Yiddishe Kop: Creative Problem Solving in Jewish Learning, Lore and Humor; The Kabbalah of Food i The Kabbalah of Envy.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: wtowrz

Mapy My¶li. Dowiedz siê, jak zwiêkszyæ efektywno¶æ pracy, i poznaj jêzyk swojego umys³u (32.90z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie (59.42z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Finanse miêdzynarodowe (59.00z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (46.67z)
Podatki 2013 czê¶æ 3 z p³yt± CD (16.92z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo¶ci. Praktyczne zastosowanie w biznesie (43.55z)
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA (89.00z)
Dotacje z Unii Europejskiej (69.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej (49.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa z uwzglêdnieniem MSSF (55.17z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Generator charyzmy. Kreowanie osobowo¶ci mened¿era (34.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Seks, przywództwo i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów (4.00z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)