e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych

cena: 9.70 z
Data wydania: 2006-02-07
stron: 160, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
£amig³ówki Kakuro - tak jak Sudoku - zyska³y w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii ogromn± popularno¶æ. W USA gra jest znana jako cross sums. Japoñczycy nazywaj± j± kasan kurosu - "kasan" oznacza po japoñsku "dodawanie", a "kurosu" to wymówione po japoñsku angielskie s³owo "cross". Z tego po³±czenia powsta³ skrót kakkuro.
Kakuro jest doskona³± gr± logiczn±. To siatka wype³nionych i pustych pól, przypominaj±ca krzy¿ówkê. W tym zbiorze znajdziesz siatki w trzech rozmiarach, od bardzo prostych - przeznaczonych dla pocz±tkuj±cych - po wyj±tkowo trudne - dla tych, którzy lubi± wyzwania.
Regu³y gry s± proste. Pola wype³nione liczbami to wskazówki, za¶ puste pola to te, w które wstawiasz cyfry od 1 do 9. Je¶li na przyk³ad wskazówk± jest liczba 6, a obok s± dwa puste pola, Twoim zadaniem jest wpisaæ w nie cyfry 2 i 4 albo 5 i 1 tak, aby uzyskaæ sumê 6; ale nie wpisuj 3 i 3, bo cyfry w jednym wierszu albo kolumnie nie mog± siê powtarzaæ. Zadanie staje siê trudniejsze, je¶li w siatce jest wiêcej wskazówek oraz wiêcej przecinaj±cych siê wierszy i kolumn z pustymi polami do wype³nienia. W ksi±¿ce znajdziesz dok³adne obja¶nienia regu³ gry i wskazówki na dobry pocz±tek.
Sam dobierz najlepszy dla siebie poziom trudno¶ci. Otwórz zbiór na której¶ z siatek kakuro, a nie zauwa¿ysz nawet, kiedy skoñczysz pierwsz± ³amig³ówkê i zaczniesz nastêpn±... ¯yczymy Ci dobrej zabawy.


Cena: 9.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine (59.00z)
Napoleon Hill. Poczštek wielkiej kariery. eBook. Mobi (31.99z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (16.18z)
Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Wiêcej ni¿ Osho. Idee, nauki i przekaz kontrowersyjnego guru (34.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Pdf (47.00z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi (23.40z)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
W sercu jogi. Æwiczenia dla cia³a i ducha (39.00z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Miêdzynarodowy biznes turystyczny (46.67z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' eBook. Mobi (27.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. ePub (39.00z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka czarno-bia³ej fotografii. Od inspiracji do obrazu (69.00z)
Barcelona. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (18.90z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. ePub (26.90z)
Excel 2003 PL. Biblia (79.92z)
Zarz±dzanie us³ugami (59.42z)
Rachunkowo¶æ podatkowa. Zadania, pytania, testy (50.15z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Mobi (39.00z)
Wenecja. Udany Weekend Michelin. Wydanie 4 (19.90z)
Zarz±dzanie talentami w przedsiêbiorstwie (38.49z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z)
Kontrolowanie wewnêtrznego krytyka. Efektywne æwiczenia praktyczne (32.90z)
Boskie Matki (49.00z)
Umys³ kreatywny 62 æwiczenia rozwijaj±ce intelekt (29.67z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych us³ug konsumenckich (62.00z)