e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Exclusive


Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy

Beata Rzepka
cena: 29.00 z
Data wydania: 2012-01-09
stron: 128, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Nie taka korporacja straszna, nie taki awans odleg³y!

 • Strategie, które p³ci piêknej pomagaj± zwyciê¿aæ w biznesie
 • Atuty, jakie daje kobieco¶æ w mêskim ¶wiecie
 • Zagro¿enia wynikaj±ce z samego bycia kobiet± pracuj±c±

Byæ kobiet±, byæ kobiet±, bo kobiety s± ¶wietne w pracy!

Kto¶ kiedy¶ powiedzia³, ¿e ró¿nica miêdzy kobiet± a mê¿czyzn± jest taka, ¿e mê¿czyzna w domu my¶li o pracy, a kobieta w pracy my¶li o domu. Ani to ¶mieszne, ani prawdziwe - autor tego przewrotnego sloganu z pewno¶ci± by³ mê¿czyzn±! Prawdziwa kobieta w pracy my¶li bowiem o tym, jak wykonywaæ swoje obowi±zki jeszcze lepiej, skuteczniej i w idealnej harmonii ze wspó³pracownikami. Niestety, to, ¿e pracownica sumiennie wykonuje powierzone jej zadania, przez mêskie otoczenie bywa odbierane jako zgoda na obci±¿anie jej kolejnymi obowi±zkami. Za¶ damskie d±¿enie do pracy zespo³owej traktuje siê czêsto jak s³abo¶æ.
Bycie kobiet± w mêskim ¶wiecie nie jest ³atwe. Bycie kobiet± i awansowanie w mêskim ¶wiecie mo¿e wrêcz wydawaæ siê niemo¿liwe! Jednak spokojnie - chcieæ to móc. Trzeba tylko wiedzieæ JAK. Beata Rzepka podpowie Ci, jak fakt bycia kobiet± zamieniæ w swój atut. Nauczy Ciê zasad, których musisz przestrzegaæ, aby awansowaæ. Gdy za¶ Twoje zawodowe wysi³ki zostan± nagrodzone awansem na eksponowane ¶rodowisko, poradzi, jak byæ stuprocentow± kobiet±-szefem.
 • Poznaj swoj± warto¶æ.
 • Pracuj tak, jakby firma by³a Twoja.
 • Dbaj o swoj± reputacjê.
 • Anga¿uj siê.
 • Pozwól siê oceniæ.
 • B±d¼ asertywna.
 • Awansuj.
 • Szefuj.

Beata Rzepka - coach kariery, pasjonatka rozwoju osobistego. Praktyczn± wiedzê o planowaniu ¶cie¿ek kariery, ocenie potencja³u zawodowego, budowaniu programów rozwojowych zdoby³a, pracuj±c w du¿ych miêdzynarodowych firmach. Praktykê wspar³a teori±: skoñczy³a studia podyplomowe z zakresu zarz±dzania Personelem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W³a¶cicielka firmy SELF, zajmuj±cej siê coachingiem kariery (www.coachingkariery.pl). Autorka ksi±¿ki Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze.


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Lider w Praktyce. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (39.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. ePub (39.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (47.00z)
Biblia egoistów. Od stanu zale¿no¶ci do pe³nej wolno¶ci (27.00z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja (39.00z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Mobi (27.90z)
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskowaæ przeciwnika i skutecznie broniæ siê przed manipulacj± (34.90z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty (39.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (29.90z)
P³ytki umys³. Jak internet wp³ywa na nasz mózg (23.94z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)
Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szko³±' (19.90z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. Mobi (22.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. ePub (39.00z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Mobi (17.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

6 nawyków wydajnego zespo³u (39.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)