e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone

Andrzej Niemczyk, Wies³aw Grzesik, Anna Niemczyk
cena: 99.00 z
Data wydania: 2014-03-01
stron: 488, twarda oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Wodzu, prowad¼!

Kierowanie lud¼mi to bardzo trudne zadanie. Mened¿er odpowiada zarówno przed swoimi prze³o¿onymi (za wyniki, kondycjê zespo³u, relacje z otoczeniem biznesowym), jak i przed podw³adnymi. Tak, tak - to szef w znacznym stopniu narzuca atmosferê w zespole, motywuje ludzi, musi ich rozumieæ, s³u¿yæ rad± i sprawiedliwie oceniaæ. To bardzo wa¿ne, poniewa¿ je¿eli na linii prze³o¿ony-podw³adni co¶ nie gra, niew³a¶ciwe relacje prêdzej czy pó¼niej odbij± siê negatywnie na kondycji firmy.
Na temat zarz±dzania lud¼mi napisano ju¿ wiele ksi±¿ek. Ta jednak jest wyj±tkowa. Jej autorzy to wieloletni mened¿erowie, którzy zarz±dzania uczyli siê sami, krok po kroku, w polskich warunkach. Dobrze znaj± problemy, z jakimi na co dzieñ zmaga siê szef, a poniewa¿ s± równocze¶nie trenerami, potrafi± odpowiedzieæ na wiêkszo¶æ pytañ, jakie ów szef sobie stawia: od spraw podstawowych, takich jak motywowanie pracowników, wyznaczanie wspólnych celów czy te¿ nietoksyczne zwalnianie ludzi, poprzez zagadnienia zwi±zane z psychologi± szefowania, a¿ po sprawy naprawdê trudne, takie jak zdobywanie autorytetu, walka z rutyn± w zespole i radzenie sobie z przemêczeniem prac±.
Drugie wydanie ksi±¿ki poszerzone zosta³o o dwa wa¿ne tematy: zarz±dzanie sytuacyjne, rozumiane jako dawanie pracownikowi tego, czego w danym momencie potrzebuje, oraz listy kontrolne, bêd±ce niezbêdnym narzêdziem pracy wspó³czesnego mened¿era.
Andrzej Niemczyk. Absolwent Akademii Medycznej w £odzi oraz Podyplomowych Studiów Mened¿erskich opartych na strukturze MBA w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi szkolenia mened¿erskie, trenerskie i handlowe.Wyk³ada w Górno¶l±skiej Wy¿szej Szkole Handlowej. Jest autorem ksi±¿ek Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ oraz Trener skuteczny. Procedury dla prowadz±cych szkolenia, a tak¿e wspó³autorem takich pozycji, jak Motywacja pod lup±, Zawód handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji, Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach, Zarz±dzanie projektem szkoleniowym i Ksi±¿ka dla skutecznych szefów, oraz pakietu multimedialnego Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Jego liczne artyku³y o zarz±dzaniu mo¿na znale¼æ m.in. w czasopismach „Personel i Zarz±dzanie”, „Brief”,” Marketing w Praktyce”, „Manager Magazine”.
Wies³aw Grzesik. Jest wspó³w³a¶cicielem i wiceprezesem ds. rozwoju firmy doradczo-szkoleniowej Training Partners. Posiada wieloletnie do¶wiadczenie w zarz±dzaniu oddzia³ami koncernów o globalnym zasiêgu. Zajmuje siê prowadzeniem szkoleñ ucz±cych budowania postaw otwartych na kreatywno¶æ i innowacyjno¶æ. Prowadzi tak¿e warsztaty z zakresu technik analizy problemów oraz metod kreatywnego my¶lenia i poszukiwania rozwi±zañ. Wspó³pracuje z takimi periodykami, jak „Manager Magazine”, „Personel”, „Wiedza i Praktyka”, „Puls Biznesu”.
Anna Niemczyk. Jest absolwentk± Uniwersytetu Jagielloñskiego i Szko³y Counsellingu Gestalt w Krakowie. Specjalizuje siê w szkoleniach mened¿erskich, rozwojowych i trenerskich. Wykorzystuje w nich praktyczne po³±czenie wiedzy z psychologii ze znajomo¶ci± wiêkszo¶ci bran¿ i kilkuset firm, które szkoli³a. Prowadzi te¿ warsztaty ucz±ce wspó³pracy wewn±trz firmy oraz grupy rozwoju osobistego. Wyk³ada w Górno¶l±skiej Wy¿szej Szkole Handlowej. Jest wspó³autork± ksi±¿ek Motywacja pod lup± i Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Publikuje artyku³y m.in. w czasopismach „Personel i Zarz±dzanie”, „Marketing w Praktyce” oraz „Cudowne lata”.


Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (62.57z)
Perswazja w pracy trenera (25.42z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Motywowanie pracowników (37.34z)
Funkcja personalna w przedsiêbiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (34.00z)
Tworzenie warto¶ci przez dzia³ HR (79.00z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Zatrudnianie osób z niepe³nosprawno¶ci±. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w ¶rodowisku pracy (50.15z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)

Pozostae z kategorii: Przywództwo

Ksi±¿ê (34.90z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Esencja sukcesji (49.00z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Mened¿er jako polityk (42.42z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Realizacja strategii (50.92z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Etyka (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone (25.35z)
Druga p³eæ (59.49z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. ePub (31.99z)
Katalonia. Barcelona, Costa Brava i Costa Dorada. W Krainie Gaudiego i Salvadore Dali. Wydanie 1 (24.90z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Gie³dowe giganty (50.15z)
Jednominutowy przedsiêbiorca (26.92z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. ePub (17.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty (29.90z)
Benjamin Franklin Droga do dobrobytu (34.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego. Wideowyk³ad (41.30z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Jak rozpoznaæ k³amcê. Dlaczego ludzie nie mówi± prawdy i jak ich na tym przy³apaæ (33.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Sekrety gie³dowych milionerów. Skuteczne strategie na ¶wiatowych rynkach Forex, akcji, surowców (49.00z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. Mobi (29.90z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. ePub (26.90z)