e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zasoby ludzkie
Seria: Exclusive


Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press

Harvard Business School Press, Lloyd Baird
cena: 34.90 z
Data wydania: 2007-08-10
stron: 104, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Profesjonalne odpowiedzi na codzienne wyzwania zawodowe

 • Wyznaczanie kierunków
 • Tworzenie wizji
 • Wprowadzanie zmian
 • Inspirowanie ludzi
¯aden cz³owiek nie rodzi siê przywódc±. Ten dar jest wynikiem nauki, pracy i ci±g³ego doskonalenia. Wspania³y lider to twórczy, odwa¿ny wizjoner, potrafi±cy poci±gn±æ za sob± rz±d dusz. Jest gotowy do du¿ych po¶wiêceñ i nie boi siê podejmowaæ ryzyka. Pe³en charyzmy, ¶wietnie radzi sobie ze zmian±, a jednocze¶nie jest racjonalny i godny zaufania. Je¿eli chcesz byæ w³a¶nie takim przywódc±, poznaj ten podrêcznik.
Dowiesz siê z niego, jak:
 • modelowaæ zachowania ludzkie za pomoc± perswazji;
 • tworzyæ atmosferê opart± na wzajemnym zaufaniu;
 • wykreowaæ konkretn±, spójn± wizjê, która zyska powszechn± aprobatê.
Ksi±¿ki z serii "Osobisty Mentor" s± szybkimi i niezawodnymi ¼ród³ami informacji, pokazuj±cymi, jak stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj± one wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przyk³adów pomagaj±cych Czytelnikowi zidentyfikowaæ jego najmocniejsze strony i najwiêksze s³abo¶ci. W biurze, na zebraniu czy w domu - te niewielkie przewodniki oferuj± szybk± i profesjonaln± pomoc w rozwi±zywaniu codziennych problemów.
B±d¼ mened¿erem, który potrafi:
 • realizowaæ wyznaczone cele,
 • podejmowaæ agresywne dzia³ania,
 • stosowaæ ró¿ne style przewodzenia w zale¿no¶ci od sytuacji,
 • kreowaæ porywaj±ce wizje,
 • stale doskonaliæ umiejêtno¶ci przywódcze,
 • skutecznie motywowaæ ludzi.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika (59.00z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Seks, przywództwo i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów (4.00z)
Podejmowanie decyzji i delegowanie zadañ. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
Zarz±dzanie w p³askim ¶wiecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji (49.00z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (37.89z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Lider mocnych osobowo¶ci. Zostañ przywódc± indywidualistów (57.00z)
Zarz±dzanie zespo³ami (15.92z)
Coaching (47.00z)
Leadership. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Zarz±dzanie pracownikami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
NLP dla mened¿era (54.90z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Najniebezpieczniejsza ksi±¿ka o biznesie, jak± przeczytasz w swoim ¿yciu (39.90z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)