e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Pdf

Pawe³ Gnatek
cena: 23.90 z
Data wydania: 2012-01-18
stron: 160, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Praca wykonywana z pasj± staje siê pasj±!

  • Znajd¼ zawód odpowiedni dla swojej osobowo¶ci
  • B±d¼ ¶wiadom regu³ panuj±cych na rynku pracy
  • Co miesi±c odbieraj nagrodê za zaanga¿owanie w postaci wyp³aty i satysfakcji

Znajd¼ swoje miejsce na rynku pracy


"Tak dla wspólnej korzy¶ci
I dla dobra wspólnego
Wszyscy musz± pracowaæ,
Mój maleñki kolego".

Pamiêtasz ze szko³y ten wiersz Juliana Tuwima? Poeta dobrze uj±³ w nim ideê pracy z pasj±. W ¿yciu zawodowym nie powinno chodziæ tylko o to, by co miesi±c na Twoim koncie pojawia³a siê wyp³ata. Wa¿na jest tak¿e satysfakcja i ¶wiadomo¶æ, ¿e Twoje dzia³ania maj± sens! Niestety, w pogoni za najlepszym wykszta³ceniem, stanowiskiem oraz lepiej p³atn± posad± zapominamy czêsto o tej prostej prawdzie - nawet najbardziej presti¿owe zajêcie, do którego nie mamy przekonania, prêdzej czy pó¼niej stanie siê dla nas psychicznym obci±¿eniem.
Je¶li jeste¶ na etapie poszukiwania swojej ¶cie¿ki zawodowej: zastanawiasz siê nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów, w³a¶nie opuszczasz mury uczelni, szukasz pracy albo po prostu zamierzasz zmieniæ profil zawodowy, ten poradnik jest dla Ciebie! Przeczytaj go i zrób zawarte w nim testy, zanim zaczniesz rozsy³aæ dokumenty aplikacyjne. Gdy od³o¿ysz ksi±¿kê po skoñczonej lekturze, bêdziesz mieæ pe³n± wiedzê o sobie - o Twoim temperamencie, typie inteligencji, predyspozycjach zawodowych. Poszukiwanie wymarzonej pracy stanie siê ³atwiejsze, szybsze i znacznie bardziej efektywne.
  • Poznaj zale¿no¶ci (oraz ich brak) miêdzy rynkiem edukacji i rynkiem pracy.
  • Sprawd¼ cechy w³asnej osobowo¶ci.
  • Odkryj osobiste uzdolnienia, przydatne zawodowo.
  • Okre¶l w³asne preferencje i warto¶ci zwi±zane z prac±.
  • U¶wiadom sobie, jakie masz zainteresowania i style poznawcze.
  • Ustal typ temperamentu, jaki Tob± w³ada.

I znajd¼ pracê w³a¶ciw± dla siebie!Pawe³ Gnatek jest psychologiem i doradc± zawodowym. Po ukoñczeniu studiów magisterskich (psychologia na Uniwersytecie Gdañskim) odby³ studia podyplomowe na trzech kierunkach (min. ocena i rozwój pracownika). Prowadzi jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± w obszarze testowych badañ psychologicznych, poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa personalnego. Opublikowa³ ju¿ kilka artyku³ów, ale ta ksi±¿ka jest jego pierwsz±.


Cena: 23.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Jak wywieraæ wp³yw na ludzi (42.90z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. ePub (27.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Mobi (29.90z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Ksi±¿ê. eBook. Mobi (21.99z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)
Excel 2007 PL. Biblia (109.00z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Mount Everest biznesu (31.99z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du¿ych firm (39.99z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów (29.00z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Mobi (47.00z)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. Mobi (29.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (23.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Mobi (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (57.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Pracuj mniej i lepiej! Odkryj i realizuj swój potencja³ (34.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Pdf (27.00z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. ePub (31.99z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Mobi (35.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci. Podrêcznik (41.65z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Mikroekonomia (76.42z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
W poszukiwaniu ¶wiat³a (39.00z)
Inteligencja to za ma³o... Jak budowaæ wizerunek wiarygodnego lidera (39.00z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Mobi (35.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny (39.90z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)