e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz

Robert Gordman, Armin Brott
cena: 37.00 z
Data wydania: 2007-03-19
stron: 240, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

7 kroków - jak zdobyæ klienta, który jeszcze nie jest Twój

  • Dowiedz siê, jacy klienci autentycznie zwiêkszaj± Twoje zyski
  • Opracuj i wprowad¼ w ¿ycie skuteczn± strategiê rozwoju Twojej firmy
  • Zostañ liderem w swojej bran¿y
Klient, którego musisz mieæ, to kto¶, kto przyczynia siê do rozwoju Twojej firmy i umie j± pozycjonowaæ lepiej ni¿ Ty sam. Je¶li chcesz dowiedzieæ siê, jak go zidentyfikowaæ, zdobyæ i zyskaæ sobie jego lojalno¶æ, przeczytaj tê ksi±¿kê.
Znajdziesz tu opisy siedmiu kroków - ka¿dy z nich zawiera wiele cennych rad oraz kluczowe pytania, które powinien zadaæ sobie ka¿dy mened¿er i przedsiêbiorca. Odpowiedzi na nie pomog± Ci stworzyæ skuteczn± strategiê dla Twojej firmy. Dziêki niej staniesz na prostej drodze do sukcesu. Z tej ksi±¿ki dowiesz siê:
  • kim jest klient, którego musisz mieæ;
  • jak pozycjonowaæ swoj± firmê;
  • w jaki sposób analizowaæ ruchy konkurencji;
  • jak wybraæ sobie niszê na rynku;
  • co decyduje o sukcesie firmy, a co tylko jest dla niego wa¿ne;
  • jak dobieraæ sobie pracowników.
Znajdziesz tu liczne przyk³ady firm, które zada³y sobie trud, ¿eby odszukaæ idealnych klientów, a tak¿e takich, które uzna³y, ¿e nie musz± tego robiæ. Wiele z nich to znane na ca³ym ¶wiecie przedsiêbiorstwa obracaj±ce milionami dolarów, jednak zasady opisane w tej ksi±¿ce s± tak uniwersalne, ¿e z powodzeniem mog± je zastosowaæ równie¿ osoby samodzielnie prowadz±ce dzia³alno¶æ gospodarcz±.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: obslugaklienta

10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
E-biznes. Relacje z klientem (37.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)

Pozostae z serii: Exclusive

Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
W³adza. Dlaczego jedni j± maj±, a inni nie (42.90z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi (77.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Od zastoju do rozwoju. Strategie trwa³ego wzrostu (39.20z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)