e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ponmaj
Seria: Inne


Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub

Napoleon Hill, Michael J. Ritt
cena: 21.99 z
Data wydania: 2011-06-07
stron: 152, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Sukces nie zosta³ zaprogramowany w Twoim DNA.
Sukces to Twój ¶wiadomy wybór.
Mo¿esz zmieniæ swoje ¿ycie.
Mo¿esz zrobiæ to dzi¶, jutro, w najbli¿szy poniedzia³ek - czemu nie od razu?

Praca Napoleona Hilla kilkana¶cie razy pomog³a mi staæ siê milionerem. Ta ksi±¿ka mo¿e zmieniæ równie¿ Twoje ¿ycie!
Brian Tracy
Tylko Ty masz moc zmieniania siebie. Je¶li nie jeste¶ zadowolony ze swojego dotychczasowego ¿ycia, zdecyduj siê na zmiany. Potem przeczytaj tê ksi±¿kê. Poka¿e Ci proste, ale skuteczne kroki, pozwalaj±ce uczyniæ Twoje ¿ycie takim, jakiego pragniesz
Tommy Hopkins

Sukces nosi Twoje imiê

Ta pozornie ma³o okaza³a ksi±¿eczka mo¿e przeprowadziæ w Twoim ¿yciu wielk± pozytywn± rewolucjê. Jeste¶ osob± obdarzon± stale rozwijaj±c± siê inteligencj±, jeste¶ umys³em ubranym w cia³o, mo¿esz kierowaæ swoimi my¶lami i decydowaæ o w³asnym przeznaczeniu. Klucze do Twojego sukcesu to praktyka, postawa i styl ¿ycia oparty na zasadach PNU - Pozytywnego Nastawieniu Umys³u.
Uzbrojony w PNU, zyskasz si³ê, która sprawi, ¿e niestraszna Ci bêdzie ¿adna ¿yciowa zawierucha, nie zniechêci Ciê ¿adna przeszkoda, nie pokona ¿aden lêk. Realizuj swoje marzenia, stosuj±c sprawdzone zasady, które opisano krok po kroku, w sposób prosty i przejrzysty, w niniejszym przewodniku.
  • Naucz siê kontrolowaæ swoje emocje i wykorzystywaæ ich twórcz± moc.
  • Zmieñ negatywne postawy, bêd±ce owocem z³ych do¶wiadczeñ.
  • Pokonaj swoje obawy, pozb±d¼ siê niepewno¶ci, uwierz w siebie.
  • Przestañ skupiaæ siê na minionych pora¿kach i z³ych decyzjach.
  • Skieruj swoje uczucia i pragnienia w stronê rzeczy, których naprawdê pragniesz.


Cena: 21.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ponmaj

Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Etykieta w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub (31.99z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub (35.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)

Pozostae z serii: Inne

Lady Australia (39.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Pdf (39.00z)
ABC Jak inwestowaæ w nieruchomo¶ci (35.81z)
Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków (39.00z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. ePub (31.99z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00z)
Budowanie zaanga¿owania pracowników. Zestaw narzêdzi (109.65z)
Wycena przedsiêbiorstwa. Funkcje, metody zasady (69.00z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj (33.92z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z podw³adnymi (27.00z)
Historia my¶li ekonomicznej (55.17z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. Pdf (37.00z)
Word 2007 PL dla bystrzaków (34.90z)