e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu

Alice H. Eagly, Linda L. Carli
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2008-09-09
stron: 368, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Cz³owiek odkrywa siebie, kiedy zmierzy siê z przeszkodami
Antoine de Saint - Exupéry

Krêta droga przez labirynt

Kobiety dotar³y na sam szczyt. Stoj± u sterów potê¿nych pañstw, pe³ni± kierownicze funkcje w wielkich firmach. Ich praca jest doceniana, maj± wysokie kompetencje, s± b³yskotliwe, wykszta³cone i przebojowe. Przy tym zwykle nie maj± problemów ze swoim ego, dlatego mog± skupiæ siê na pracy, zamiast na zaspokajaniu niezdrowych ambicji. A jednak tysi±ce lat kultury patriarchalnej odcisnê³y swoje piêtno na wspó³czesnym spo³eczeñstwie, przez co wci±¿ zbyt ma³y procent osób p³ci piêknej zajmuje najwy¿sze stanowiska.
Czy¿by mê¿czy¼ni byli naturalnymi przywódcami, a kobiety tylko naturalizowanymi? Jak wygl±da dzi¶ problem dyskryminacji p³ciowej w miejscu pracy? W jaki sposób kobiety mog± walczyæ ze stereotypami? Na czym polegaj± ró¿nice miêdzy mêskim i damskim stylem zarz±dzania? Na te i wiele innych pytañ staraj± siê odpowiedzieæ autorki tej b³yskotliwej i nieco przewrotnej ksi±¿ki. John Lennon ¶piewa³ kiedy¶: "Kobieta jest czarnuchem tego ¶wiata". Sprawd¼, jak wiele zmieni³o siê w ci±gu niespe³na czterdziestu lat, od czasu powstania tej piosenki.
  • Psychologia uprzedzeñ wobec kobiet na wysokich stanowiskach.
  • Geneza zagro¿eñ dla przywództwa wspó³czesnych kobiet.
  • Skuteczno¶æ przywódczyñ i projekcja ich przysz³o¶ci.
  • Kobiety w pracy kontra obowi±zki rodzinne.


Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Podstawy biznesu i organizacja pracy

Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Sztuka pokoju. eBook. ePub (19.00z)
Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanuj±cy siê biznesmen o etykiecie wiedzieæ powinien (34.00z)
Prezentacje. Jak wywo³aæ najlepsze wra¿enie (15.92z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (49.00z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu (17.90z)
Sztuka pokoju. eBook. Pdf (19.00z)

Pozostae z serii: VIP

Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)