e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Harvard Business Review. Kobiety i biznes

Harvard Business School Press
promocja -19%
cena: 68.148148148148 z 55.20 z
Data wydania: 2006-12-19
stron: 232, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Koñcz± presti¿owe studia, przechodz± szkolenia, podejmuj± ambitn± pracê... a nastêpnie odchodz± z firmy na urlop macierzyñski i czêsto nie wracaj± ju¿ na ¶cie¿kê kariery. Czy to oznacza, ¿e realizowane w wielu firmach programy wyrównywania szans s± nieskuteczne? Czy ¶rodowisko pracy w du¿ych organizacjach naprawdê zmienia siê na korzy¶æ kobiet?
Autorzy artyku³ów zebranych w niniejszym zbiorze przedstawiaj± zaskakuj±ce raporty o dyskryminacji zawodowej kobiet. Opisuj±, jak firmy zmieniaj± swoje kultury organizacyjne tak, by przyci±gaæ i zatrzymywaæ kobiece talenty. Przedstawiaj± aspekt psychologiczny kariery pañ: co motywuje, a co zniechêca je do pracy i w czym kobiety-mened¿erowie s± lepsze ni¿ ich mêskie odpowiedniki.
G³ówne zagadnienia omawiane przez autorów to:
  • obraz kobiecej drogi kariery - raport o kobietach-mened¿erach odchodz±cych z rynku pracy,
  • "szklany sufit" - opis tego, jak organizacje zdominowane przez panów podcinaj± kobietom skrzyd³a,
  • si³a informacji - przyk³ad skutecznej kampanii informacyjnej na rzecz kobiet w pracy,
  • studium przypadku - tworzenie ¶rodowiska pracy przyjaznego kobietom,
  • praca w odpowiedniej firmie - czynniki, od których zale¿y d³ugo¶æ drogi na szczyt,
  • kobiety w roli zarz±dzaj±cych - nowy styl przewodzenia.
"Harvard Business Review. Kobiety i biznes" to zbiór artyku³ów, które w wersji oryginalnej ukaza³y siê w Harvard Business Review - cenionym przez mened¿erów, naukowców i przedsiêbiorców czasopi¶mie, wydawanym przez jeden z najbardziej presti¿owych uniwersytetów na ¶wiecie. Niniejszy zbiór zawiera prze³omowe koncepcje, wiod±ce my¶li, raporty o rynku i studia przypadków autorstwa do¶wiadczonych ekspertów w dziedzinie zarz±dzania i psychologii spo³ecznej.


Cena: 55.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Legalny doping emocjonalny. eBook (24.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Twoje emocjonalne ja. Jak podnie¶æ swoje EQ (23.20z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ (19.90z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)

Pozostae z serii: VIP

Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Zagro¿enia do przewidzenia. Jak wykrywaæ oznaki kryzysów w firmie i gospodarce (39.20z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)