e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ponmaj
Seria: Inne


Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub

Jacek Pogorzelski
cena: 35.90 z
Data wydania: 2011-07-13
stron: 272, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Nigdy siê nie poddawaj!

  • Nie daj siê przyt³oczyæ rzeczywisto¶ci
  • Odszukaj w sobie energiê, by osi±gn±æ wyznaczony cel
  • Zdob±d¼ umiejêtno¶ci niezbêdne do zrealizowania swoich zamierzeñ

Bezb³êdne zarz±dzanie sob±

Zatrzymaj siê na chwilê i zadaj sobie proste pytania: "Czy spogl±daj±c na swoje ¿ycie zawodowe lub osobiste, mo¿esz ¶mia³o powiedzieæ, ¿e znajdujesz siê dok³adnie w tym miejscu, do którego d±¿y³e¶? A mo¿e przynajmniej jeste¶ na najlepszej drodze do osi±gniêcia zamierzonych celów?". Wiêkszo¶æ ludzi ¿yje z dnia na dzieñ, licz±c, ¿e sprawy same siê pouk³adaj±. Pamiêtaj jednak - nic nie u³o¿y siê samo. Je¶li Ty nie zadzia³asz, kto¶ zrobi to za Ciebie! A wtedy nie bêdziesz zadowolony
Sukces i spe³nienie nale¿± do osób skutecznych. To one realizuj± naj¶mielsze nawet plany, to one maj± jasn± wizjê tego, co chc± zrobiæ - i potrafi± wcieliæ j± w ¿ycie. To one posiadaj± umiejêtno¶æ dobrej oceny sytuacji, dostrzegania wszystkich istotnych aspektów sprawy i syntetycznego my¶lenia. Ich motywacja i inspiracja pochodz± od wewn±trz, ale mimo to tacy ludzie maj± doskona³y kontakt z rzeczywisto¶ci±. Chcia³by¶ do³±czyæ do tego elitarnego grona?

Wybierz najskuteczniejsze rozwi±zanie - zainwestuj we w³asne umiejêtno¶ci. Naucz siê:

  • nie sabotowaæ w³asnych wysi³ków;
  • skupiaæ uwagê na naprawdê wa¿nych czynno¶ciach;
  • znajdowaæ odpowiedni nastrój i natchnienie;
  • radziæ sobie z przeszkodami zewnêtrznymi;
  • pokonywaæ trudno¶ci, sprzeciw, lekcewa¿enie i z³o¶liwo¶ci;
  • osi±gaæ satysfakcjê osobist± i zawodow±.


Cena: 35.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ponmaj

Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Etykieta w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub (31.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
Biznesplan w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (27.30z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook (12.90z)
¯ycie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad (18.99z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
Ekonometria (44.98z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Logistyka (56.87z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Superakcje (58.65z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Business Intelligence (41.07z)
Inteligencja perswazyjna (PQ). Poznaj 10 *** umiejêtno¶ci wywierania wp³ywu (42.90z)
Inny punkt widzenia. Tom II (26.40z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia. eBook. Pdf (39.00z)