e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. ePub

Rafa³ Szczepanik
cena: 39.00 z
Data wydania: 2010-12-15
stron: 344, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • Jak zarz±dzaj± zespo³ami dowódcy elitarnych jednostek wojskowych?
  • Jak kieruj± projektami liderzy wypraw polarnych i himalajskich?
  • Jak komunikuj± siê, planuj± i podejmuj± decyzje oficerowie wywiadu?
  • Jak Ty mo¿esz wykorzystaæ ich do¶wiadczenia w swojej firmie?

Krymina³ z wk³adk± dla szefa

Druga powie¶æ Rafa³a Szczepanika udowadnia, ¿e jest on nie tylko wyj±tkowym fachowcem od mechaniki ludzkich zachowañ, ale i jednym z najlepszych autorów ksi±¿ek sensacyjnych w Polsce. Nie tak dawno jego ksi±¿ka - 17 ¶miertelnych b³êdów szefa - znalaz³a siê na szczytach list bestsellerów, a dzi¶ znów przyszed³ czas, by wej¶æ w ¶wiat wartkiej akcji, historii tajnych szpiegów i metod zarz±dzania wprost z elitarnych jednostek wojskowych.
Ta ksi±¿ka to niesamowita hybryda. Z jednej strony wci±gaj±ca opowie¶æ o miêdzynarodowej aferze, w któr± zamieszane s± s³u¿by specjalne. Z drugiej - ¶wietny podrêcznik z dziedziny zarz±dzania firm±, projektami i zespo³ami. Bo praca mened¿era jest niczym obowi±zki agenta - albo co¶ wiesz, albo giniesz! Fundamentalnych zasad, których nale¿y trzymaæ siê w biznesie, mo¿na nauczyæ siê w³a¶nie od dowódców jednostek wojskowych, kierowników wypraw polarnych, liderów akcji ratowniczych. Ci ludzie dzia³aj± w ekstremalnych warunkach - pod ogromn± presj± czasu, przy skrajnym zmêczeniu, w zaskakuj±cych sytuacjach, zagro¿eni realnym ryzykiem ¶mierci. Mimo to udaje im siê sprawiæ, ¿e zespó³ osi±ga postawiony przed nim cel. A potem wraca z akcji. Ca³o. Bez konfliktów. Z motywacj± do podjêcia kolejnego przedsiêwziêcia. Jak oni to robi±? O tym w³a¶nie jest ta ksi±¿ka.


Patroni medialni:


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Trudny szef czyli jak siê porozumieæ z prze³o¿onym (26.59z)
Bull Street (25.42z)
Sardynia. Wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Mobi (31.99z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci (32.90z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. ePub (27.90z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
46 zasad zdrowego rozs±dku. Odkryj w³asn± drogê do sukcesu (24.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku. eBook. Pdf (29.90z)
Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szko³±' (19.90z)
Szko³a bez lêku. Jak wygraæ z lêkiem separacyjnym u dziecka' (18.99z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. Pdf (26.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Mobi (19.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Epub (19.95z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. Mobi (39.00z)
Niemiecki dla bystrzaków (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. ePub (37.00z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (49.90z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub (26.90z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Mobi (34.90z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Pdf (23.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. Wydanie II zaktualizowane (20.90z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Mobi (31.99z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)