e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -35%


Kontroling dla mened¿erów

Boles³aw Rafa³ Kuc
promocja -35%
cena: 79 z 51.35 z
Data wydania: 2011-05-30
stron: 424, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
 • Funkcje, typy i rodzaje kontrolingu
 • Od zarz±dzania produkcj± do zarz±dzania operacyjnego
 • Koncepcje usytuowania kontrolera w strukturze organizacyjnej
 • Zestaw narzêdzi (instrumentarium) kontrolingu
 • Kontrola i kontroling wobec nowych wyzwañ
 • Systemy informacyjne jako niezbêdne narzêdzie nowoczesnego zarz±dzania
 • Kontroling zorientowany na integrowanie warto¶ci
 • Zarz±dzanie ryzykiem z wykorzystaniem systemu kontrolingu

Kontroling nie ma alternatywy

Kontroling w Polsce pojawi³ siê stosunkowo niedawno, na pocz±tku lat dziewiêædziesi±tych, przede wszystkim w polskich oddzia³ach firm zagranicznych. W pierwszych dekadach swej nied³ugiej historii umieszczany by³ w zespole narzêdzi s³u¿±cych rachunkowo¶ci zarz±dczej. Z czasem jego zadania uleg³y rozszerzeniu na sfery inne ni¿ tylko finanse firmy. Kontroling drugiej generacji potrafi okre¶laæ znacz±ce odchylenia otrzymywanych wyników od planu, oceniaæ szanse i zagro¿enia. Jest tak¿e nastawiony na badanie otoczenia przedsiêbiorstwa. Wspó³tworzy warunki do szybkiego reagowania na zmiany wewn±trz organizacji w celu zapewnienia pomy¶lnego rozwoju przedsiêbiorstwa.
Kontroling jako narzêdzie diagnostyczne s³u¿y do kierowania przedsiêbiorstwem - do przewidywania opartego na analizie wska¼ników, likwidowania najs³abszych ogniw, uwzglêdniania wymagañ rynku i rosn±cej konkurencji. Staje siê niezast±piony przy okre¶laniu kondycji firmy, nowych koncepcji na przysz³o¶æ, miejsc powstawania nieuzasadnionych kosztów oraz sposobów maksymalizacji zadowolenia klienta. Kontroling jest najwa¿niejszym instrumentem zapewniania racjonalno¶ci zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku, ukazuje tak¿e nowe wcielenie kontrolingu - jako narzêdzia zarz±dzania ryzykiem.

Stosuj kontroling - zawsze i wszêdzie:

 • Uzale¿nij wynagrodzenia za³ogi od wyników firmy.
 • Spraw, by Twoi pracownicy dzia³ali maksymalnie efektywnie.
 • Sprawnie reaguj na zmianê - wewn±trz i na zewn±trz organizacji.
 • Popraw rentowno¶æ firmy.
 • Naucz siê usuwaæ w±skie gard³a i bariery rozwoju firmy.
 • Stwórz obiektywny i wiarygodny model informacyjny.
 • Wprowad¼ dyscyplinê i odpowiedzialno¶æ biznesow± we wszystkich o¶rodkach decyzyjnych w firmie i ciesz siê z oszczêdno¶ci czasu, pracy i pieniêdzy!


Cena: 51.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi (77.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)