e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Kontroling dla mened¿erów . eBook. Mobi

Boles³aw Rafa³ Kuc
cena: 62.90 z
Data wydania: 2012-02-15
stron: 424, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
 • Funkcje, typy i rodzaje kontrolingu
 • Od zarz±dzania produkcj± do zarz±dzania operacyjnego
 • Koncepcje usytuowania kontrolera w strukturze organizacyjnej
 • Zestaw narzêdzi (instrumentarium) kontrolingu
 • Kontrola i kontroling wobec nowych wyzwañ
 • Systemy informacyjne jako niezbêdne narzêdzie nowoczesnego zarz±dzania
 • Kontroling zorientowany na integrowanie warto¶ci
 • Zarz±dzanie ryzykiem z wykorzystaniem systemu kontrolingu

Kontroling nie ma alternatywy

Kontroling w Polsce pojawi³ siê stosunkowo niedawno, na pocz±tku lat dziewiêædziesi±tych, przede wszystkim w polskich oddzia³ach firm zagranicznych. W pierwszych dekadach swej nied³ugiej historii umieszczany by³ w zespole narzêdzi s³u¿±cych rachunkowo¶ci zarz±dczej. Z czasem jego zadania uleg³y rozszerzeniu na sfery inne ni¿ tylko finanse firmy. Kontroling drugiej generacji potrafi okre¶laæ znacz±ce odchylenia otrzymywanych wyników od planu, oceniaæ szanse i zagro¿enia. Jest tak¿e nastawiony na badanie otoczenia przedsiêbiorstwa. Wspó³tworzy warunki do szybkiego reagowania na zmiany wewn±trz organizacji w celu zapewnienia pomy¶lnego rozwoju przedsiêbiorstwa.
Kontroling jako narzêdzie diagnostyczne s³u¿y do kierowania przedsiêbiorstwem - do przewidywania opartego na analizie wska¼ników, likwidowania najs³abszych ogniw, uwzglêdniania wymagañ rynku i rosn±cej konkurencji. Staje siê niezast±piony przy okre¶laniu kondycji firmy, nowych koncepcji na przysz³o¶æ, miejsc powstawania nieuzasadnionych kosztów oraz sposobów maksymalizacji zadowolenia klienta. Kontroling jest najwa¿niejszym instrumentem zapewniania racjonalno¶ci zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku, ukazuje tak¿e nowe wcielenie kontrolingu - jako narzêdzia zarz±dzania ryzykiem.

Stosuj kontroling - zawsze i wszêdzie:

 • Uzale¿nij wynagrodzenia za³ogi od wyników firmy.
 • Spraw, by Twoi pracownicy dzia³ali maksymalnie efektywnie.
 • Sprawnie reaguj na zmianê - wewn±trz i na zewn±trz organizacji.
 • Popraw rentowno¶æ firmy.
 • Naucz siê usuwaæ w±skie gard³a i bariery rozwoju firmy.
 • Stwórz obiektywny i wiarygodny model informacyjny.
 • Wprowad¼ dyscyplinê i odpowiedzialno¶æ biznesow± we wszystkich o¶rodkach decyzyjnych w firmie i ciesz siê z oszczêdno¶ci czasu, pracy i pieniêdzy!


Cena: 62.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. ePub (23.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. Mobi (26.90z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (42.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (39.00z)
Jak pokochaæ swój wygl±d' Trening (34.90z)
Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Pdf (39.00z)
Elementarz kobiety bezpiecznej (59.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Mobi (35.90z)
NLP dla mened¿era (54.90z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Mobi (31.99z)
Podró¿e i zdrowie (24.90z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Pdf (35.90z)
Psychologia szefa. Zestaw multimedialny (199.00z)
Profesjonalna obs³uga klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzêdzie. eBook. Mobi (26.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków (39.00z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 2 (24.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Mobi (27.00z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (16.45z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (27.90z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (49.00z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego. Wideowyk³ad (41.30z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Londyn. Udany Weekend Michelin. Wydanie 5 (19.90z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (29.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
Zarz±dzanie innowacjami (58.65z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu. eBook. ePub (29.90z)