e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Biuro i praca
Seria: Quick
Promocja: -19%


Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy

Thomas Wieke
promocja -19%
cena: 19.654320987654 z 15.92 z
Data wydania: 2007-09-07
stron: 96, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Obud¼ w sobie kreatywno¶æ

  • Na brak twórczego zapa³u
  • Na blokady konceptu w pracy i ¿yciu codziennym
  • Na st³umiony potencja³
Pracodawca oczekuje od Ciebie bardziej oryginalnego my¶lenia? Przyjaciele domagaj± siê wiêkszej pomys³owo¶ci? ¯ycie wydaje Ci siê banalne i szare? Nie panikuj! S³ynna "kreatywno¶æ" to nie tylko cecha wrodzona. Wbrew pozorom mo¿na siê jej nauczyæ. Stosuj±c odpowiednie techniki i wykonuj±c stymuluj±ce æwiczenia, mo¿esz obudziæ w sobie w b³yskotliwego copywritera, artystê, a mo¿e i wynalazcê. W tym w³a¶nie pomo¿e Ci ksi±¿ka "Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy", przygotowana, by zachêciæ Twój umys³ do efektywnego wysi³ku.
Sprawd¼, co hamuje Twoj± kreatywno¶æ, pozb±d¼ siê blokad i nie poddawaj rutynie. Pozwól siê zaskoczyæ w³asnej inwencji, otwórz na nowe pomys³y i poszerz horyzonty. Realizuj siê w twórczym my¶leniu i dzia³aniu. Zobacz, na co Ciê staæ, wykorzystaj swój potencja³ i pamiêtaj, ¿e ludzie kreatywni potrafi± ze szczególn± ³atwo¶ci±:
  • znajdowaæ niekonwencjonalne rozwi±zania,
  • kontrolowaæ stres i frustracjê,
  • rozwi±zywaæ z³o¿one problemy,
  • aktywnie spe³niaæ siê w pracy.

"Aby zdobywaæ wielko¶æ, cz³owiek musi tworzyæ, a nie odtwarzaæ."
Antoine de Saint - Exupéry


Cena: 15.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Biuro i praca

Access 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Styl i dobre maniery. Jak zachowaæ klasê w ka¿dej sytuacji (39.00z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Autopromocja i awans (2.00z)
Zarz±dzanie projektami. Kariera w kieszeni (15.92z)
Jak zostaæ przedsiêbiorc±. Stwórz w³asny biznes (34.90z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa (29.60z)
Zorganizowany mened¿er. Koniec z odk³adaniem spraw na pó¼niej (22.90z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. Podrêcznik negocjacji dla kobiet, które wiedz±, czego chc± przy stole negocjacyjnym (33.00z)
Office 2007. Jêzyk VBA i makra. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty (59.00z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Pracuj mniej i lepiej! Odkryj i realizuj swój potencja³ (34.90z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Pozytywna si³a s³owa NIE (33.00z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00z)

Pozostae z serii: Quick

Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Realizacja. Droga do wykonania planów (5.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)