e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Ksi±¿ê

Niccolo Machiavelli
cena: 27.00 z
Data wydania: 2010-11-24
stron: 144, twarda oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Cel u¶wiêca ¶rodki
Ponadczasowe dzie³o traktuj±ce o w³adzy, strategii i podstêpie

"Ten, kto ma w³adzê, nie musi nikogo za nic przepraszaæ".
Niccolo Machiavelli napisa³ s³ynnego Ksiêcia prawie piêæ wieków temu, zainspirowany osob± Cezara Borgii, syna papie¿a Aleksandra VI, w³oskiego polityka, kardyna³a, ksiêcia Romanii. Celno¶æ nieprzebrzmia³ych spostrze¿eñ, ich przenikliwo¶æ i z³o¿ono¶æ sprawi³y, ¿e trzymacie Pañstwo teraz w swoich rêkach jedn± z najwa¿niejszych ksi±¿ek wszech czasów. Koronn± pozycjê w dziejach filozofii spo³ecznej, a zarazem wci±¿ aktualn± lekcjê, która kszta³tuje my¶lenie liderów na ca³ym ¶wiecie.
"Chcê i¶æ do piek³a, nie do nieba. W piekle bêdê mia³ towarzystwo papie¿y, królów i ksi±¿±t, a w niebie s± sami ¿ebracy, mnisi, pustelnicy i aposto³owie".
S³owa Machiavellego wykraczaj± dalece poza jego epokê i ramy geograficzne. Manipulacje, okrucieñstwo, podstêp, okraszone inteligencj± i precyzyjnie dopracowan± taktyk± Kto odwa¿y siê siêgn±æ po tê lekturê, przekona siê lub utwierdzi, ¿e opisane metody s± praktykowane tak¿e dzisiaj - i to z wielkim oddaniem. Bo czy kiedykolwiek przesta³o byæ aktualne zdanie:

"Politykowi nie wolno byæ niewolnikiem w³asnych s³ów"
Tytu³owy Ksi±¿ê to wspó³czesny szef, boss, prezes, po prostu - Pierwszy. Cz³owiek trze¼wo i logicznie my¶l±cy, obdarzonym domieszk± demonizmu, stawiaj±cy cel zawsze wy¿ej ni¿ ¶rodki, u¿ywaj±cy medialnych sztyletów i zatrutych pomówieñ. Skuteczne sposoby w polityce, biznesie, ¿yciu nie zmieni³y siê a¿ tak bardzo.
"Ludzi nale¿y albo zjednywaæ sobie pieszczot±, albo niszczyæ, bo za drobne krzywdy bêd± siê m¶cili, a doznawszy wielkich, nie bêd± ju¿ w stanie".


Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Marketing mobilny (37.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Nauki Barona (33.00z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)

Pozostae z serii: Exclusive

Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Najniebezpieczniejsza ksi±¿ka o biznesie, jak± przeczytasz w swoim ¿yciu (39.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Inwestuj we w³asny d³ug. 7 kroków dzieki którym sp³acisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)