e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów

Matthew W. Ragas, Bolivar J. Bueno
cena: 37.00 z
Data wydania: 2007-02-22
stron: 216, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Niech klienci bêd± wyznawcami!

 • Komunikacja z klientami na najwy¿szych szczeblach piramidy Maslowa
 • Budowanie spo³eczno¶ci fanów promuj±cych markê
 • Uciele¶nianie emocji w produktach i symbolach
Wszyscy jeste¶my uzale¿nieni od marek. To one kszta³tuj± nasz± to¿samo¶æ i s± naszymi punktami oparcia. Oceniamy ludzi wed³ug tego, czym je¿d¿± i co maj± na sobie. Za markowe produkty czêsto przep³acamy - i to s³ono. Czasami s±dzimy, ¿e jeste¶my zbyt racjonalni i inteligentni, by daæ siê nabraæ. Nic bardziej z³udnego. Co ciekawe, markami najsilniejszymi nie zawsze s± te najwiêksze. To dlatego, ¿e kultow± markê buduje siê inaczej ni¿ przez natarczyw± reklamê... czyli jak? Odpowied¼ na to pytanie - popart± wieloletnimi badaniami autorów - znajdziesz w³a¶nie w tej ksi±¿ce.
Autorzy udowadniaj±, ¿e w naszych czasach marki zastêpuj± ludziom warto¶ci utracone wskutek rozwoju cywilizacji. Przybli¿aj± historie rozwoju wybranych firm i produktów, a tak¿e omawiaj± metody, które doprowadzi³y do zbudowania dziewiêciu najsilniejszych marek ¶wiata. Oto one:
 • Star Trek
 • Harley-Davidson
 • Klub Ksi±¿ki Oprah Winfrey
 • World Wrestling Entertainment (wcze¶niej WWF)
 • Apple Computer
 • Volkswagen "Garbus"
 • Jimmy Buffett
 • Buty Vans
 • Linux

Poznaj 7 niezawodnych zasad budowania kultowej marki!


"Od dawna nie natkn±³em siê na tak du¿o odkrywczych my¶li zebranych w jednym miejscu. Ta lektura jest dla mnie wielk± przygod±."
Jay Conrad Levinson
autor bestsellerowej serii Marketing partyzancki


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)
Badania marketingowe (55.17z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Marketing us³ug (42.42z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Badania rynku (32.30z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Plany marketingowe (58.65z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Od zastoju do rozwoju. Strategie trwa³ego wzrostu (39.20z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)