e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sekret
Seria: Inne
Promocja: -19%


Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi

Joe Vitale
promocja -19%
cena: 26.666666666667 z 21.60 z
Data wydania: 2012-08-14
stron: 216, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Zimno, cieplej, gor±co... By³e¶ zagubiony...
za chwilê zaczniesz rozumieæ...

  • Samospe³niaj±ca siê przepowiednia. Dlaczego wiara czyni cuda?
  • Jak to siê dzieje, ¿e pieni±dze niszcz± s³abych ludzi?
  • Czemu tak bardzo przejmujemy siê tym, co my¶l± inni?
My¶lisz, ¿e jeste¶ wolnym cz³owiekiem? Przypomnij sobie rzeczy, które mog³e¶ i powiniene¶ by³ zrobiæ, ale kiedy przysz³o co do czego, zawaha³e¶ siê. Ambitne plany spe³z³y na niczym... i wszystko zosta³o po staremu. W Twoje ¿y³y ws±czy³a siê trucizna stagnacji i zobojêtnienia. U¶pi³a Ciê tak sprytnie, ¿e nawet nie zauwa¿y³e¶, kiedy opad³y Ci powieki. Czas najwy¿szy uk³uæ siê w palec, wstaæ i nadrobiæ zaleg³o¶ci - a wiêc wykorzystaæ okazje, które przepu¶ci³e¶, pój¶æ do ludzi, do których nie poszed³e¶, i zrobiæ wreszcie to, po co przyby³e¶ na tê planetê.
Abrakadabra! Koniec letargu. Budzisz siê. Od teraz bêdziesz robiæ tylko to, w co wierzysz i do czego jeste¶ przekonany. Nie z³amie Ciê ju¿ ¿aden kryzys. Twój ¶wiat nigdy nie bêdzie taki, jak przedtem. Transformacja rozpoczê³a siê w chwili, gdy przeczyta³e¶ te s³owa. Pozostaje Ci j± dokoñczyæ, czyli dowiedzieæ siê wiêcej o Twoim prawdziwym "ja". Zorientuj siê:
  • jakie wzory ¿yciowe chcesz na¶ladowaæ;
  • dlaczego i w jaki sposób ludzie t³umacz± sobie to, czego nie chc± przyj±æ do wiadomo¶ci;
  • jak dzia³a ból - katalizator przemian ¿yciowych,
  • co sprawia, ¿e wszyscy co¶ kolekcjonujemy,
  • czym przyci±gamy zarówno to, co kochamy, jak i to, czego nienawidzimy.

Odkryj w sobie p³omieñ i po¿egnaj siê z nud±!Cena: 21.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sekret

Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (16.45z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Moc pozytywnego my¶lenia (26.00z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)

Pozostae z serii: Inne

Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
Richard Dawkins. Ewolucja my¶lenia (33.00z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era (3.00z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (12.90z)
Doskona³e relacje zawodowe, czyli jak inteligencja emocjonalna pomaga odnie¶æ sukces (29.60z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (39.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Mobi (13.95z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
Jak sprzedawaæ, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawaæ wiêcej, kiedy ju¿ zaczn± (39.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Mobi (17.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Litwa, £otwa i Estonia. Nadba³tyckim szlakiem. Wydanie 1 (26.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. PDF (31.99z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Social media to ¶ciema (39.00z)
Dupkologia, czyli nauka rozpychania siê ³okciami (32.90z)