e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -40%


Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki

Adam Pash, Gina Trapani
promocja -40%
cena: 39.9 z 23.94 z
Data wydania: 2013-02-11
stron: 288, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Doba mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 24 godziny!

Co za czasy! Zewsz±d s³ychaæ, ¿e komputery wspomagaj± nas we wszelkich dziedzinach ¿ycia, na ka¿dym kroku czekaj± nas u³atwienia, a my mimo wszystko pracujemy coraz wiêcej. Wiêcej? Nie nale¿y myliæ ilo¶ci z wydajno¶ci±! Jak sobie z tym poradziæ? Jak zapanowaæ nad nat³okiem zadañ i obowi±zków? I - co najwa¿niejsze - jak wykonaæ wiêcej (oraz lepiej) zadañ w tym samym czasie? My¶lisz, ¿e to niemo¿liwe???
Z t± ksi±¿k± poprawa wydajno¶ci jest w zasiêgu Twoich r±k! Druga czê¶æ bestsellera Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow± zawiera niezwykle przydatne informacje na temat automatyzacji czêsto wykonywanych czynno¶ci, dostêpu do swoich danych z dowolnego urz±dzenia i miejsca na ¶wiecie oraz wydajnego korzystania z mo¿liwo¶ci wyszukiwarek internetowych. Znajdziesz tu równie¿ dobre rady na temat pracy z urz±dzeniami mobilnymi oraz zarz±dzania wieloma komputerami. Je¿eli chcesz zaoszczêdziæ konkretn± ilo¶æ czasu w ka¿dym tygodniu, ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie!
Dziêki tej ksi±¿ce zoptymalizujesz swoje dzia³ania i dowiesz siê, jak:
  • zautomatyzowaæ najczê¶ciej wykonywane zadania
  • uzyskaæ dostêp do swoich danych z dowolnego miejsca i urz±dzenia
  • wykorzystaæ potencja³ wyszukiwarek do granic mo¿liwo¶ci
  • wydajniej korzystaæ ze swojego telefonu
  • zaoszczêdziæ cenny czas

Siêgnij po sprawdzone triki i sztuczki z komputerem, które u³atwi± Ci ¿ycie!Cena: 23.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komputer w biurze

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Informatyka ekonomiczna (69.62z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Zarz±dzanie przechowywaniem danych (30.60z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
ECDL Modu³ 7 Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (30.44z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)
Cisza w sieci (69.00z)
Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)

Pozostae z serii: Inne

Byd³o (21.60z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili (15.19z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. ePub (29.90z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni (39.00z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
Przywództwo. Z³ote zasady (49.90z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Jak przezwyciê¿yæ nie¶mia³o¶æ i lêk przed otoczeniem' Trening (34.90z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Opanuj swój wewnêtrzny g³os. Jak w nieca³e 30 sekund wygraæ wojnê tocz±c± siê w Twojej g³owie i zyskaæ wyj±tkowe ¿ycie! (28.19z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. ePub (29.90z)
Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Profesjonalna obs³uga klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzêdzie (49.00z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. ePub (27.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)