e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. ePub

Marcin Matuszewski, Alicja Holewa
cena: 17.90 z
Data wydania: 2012-09-25
stron: 104, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Do³aduj swoje szare komórki!

Kszta³cenie ustawiczne, przez ca³e ¿ycie, w my¶l zasady lifelong learning, zawsze by³o koncepcj± ambitn±, acz odrobinê mêcz±c±. Jest tyle ciekawszych rzeczy do roboty ni¿ wkuwanie, pamiêciówki i marszczenie mózgu. Pó³ biedy, kiedy wystarczy³o przeczytaæ tekst ze zrozumieniem i odpowiednio przedstawiæ wnioski. Dzi¶ jednak uczenie siê przypomina skomplikowan± grê komputerow±, a nasze umys³y musz± dzia³aæ niczym urz±dzenia wielofunkcyjne.
Jeste¶ dzieckiem Internetu, czy tego chcesz, czy nie. Poszukiwanie informacji, zapamiêtywanie jej i przekuwanie na konkretn± wiedzê jest trudne, bo wci±¿ rozpraszaj± Ciê dziesi±tki wyskakuj±cych okienek, migaj±cych kopert, ¿ó³tych s³oneczek, pinezek, znaczników i innych przeszkadzajek. Dlatego wydob±d¼ swój mózg z ery analogowej i zmieñ go szybko w maszynê cyfrow±.
  • Wzbudzanie aktywno¶ci mózgu.
  • Koordynacja pracy obu pó³kul.
  • Szybkie czytanie, ekspresowe kojarzenie.
  • Zarz±dzanie czasem.
  • I nie¶miertelne: zakuwanie, zaliczanie i zapominanie (tego, co nieistotne).

Patron merytoryczny:Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Mobi (26.90z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Mobi (31.99z)
Brudne interesy. Wydanie drugie (39.20z)
Syndrom mi³ego cz³owieka. Jak osi±gn±æ sukces pozostaj±c sob± (34.90z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Pdf (35.90z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. Pdf (37.00z)
Podrêcznik genialnych pomys³ów. Od inspiracji po realizacjê. Smashing Magazine (20.70z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci. eBook. Mobi (21.99z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Suficka ksiêga m±dro¶ci. 99 przymiotów Jedno¶ci (37.00z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Sardynia. Wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Mobi (31.99z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Odrodzenie Feniksa (34.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. ePub (22.90z)
Mierz wysoko. Manifest (29.00z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Salve Theatrum (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Badania statystyczne (59.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (54.99z)
Podstawy finansów przedsiêbiorstw. Praktyczny przewodnik po najwa¿niejszych metodach i narzêdziach (39.00z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza w przedsiêbiorstwie (40.80z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Blisko, nie za blisko. Terapeutyczne rozmowy o zwi±zkach (11.90z)
Zarabiaj tyle, ile jeste¶ wart. Zmaksymalizuj swoje przychody ju¿ teraz (37.00z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Zen prezentacji. Proste pomys³y i wa¿ne zasady (59.00z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie. Handlowanie to gra (79.00z)
Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne (42.42z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Mazury i Warmia. Wakacje nie tylko pod ¿aglami. Wyd. 1 (24.90z)
Innowacja. Droga do wzrostu zysków (5.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (29.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków (59.00z)