e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci

Edward de Bono
cena: 37.00 z
Data wydania: 2010-12-13
stron: 296, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Zawiera przedmowy autorstwa laureatów Nagrody Nobla: Sheldona Lee Glashowa z Uniwersytetu Harvarda, Briana Josephsona z Uniwersytetu w Cambridge oraz Ivara Giaevera z Politechniki w Rensselaer

Logika zabija ¿ycie
Antoine de Saint-Exupéry
  • Dlaczego jeste¶my w stanie zobaczyæ tylko to, na co jeste¶my przygotowani?
  • Dlaczego czasem du¿o ³atwiej uczyæ siê niektórych rzeczy od ty³u ni¿ do przodu?
  • Jak proste, przypadkowo us³yszane s³owo mo¿e staæ siê potê¿nym narzêdziem twórczym?
Kropla dr±¿y ska³ê. Tak jak delikatna stru¿ka wody potrafi wy¿³obiæ w twardej skale koryto dla dalszego swego biegu, tak samo wodna logika przenika przez absoluty tradycyjnego my¶lenia i wyznacza w nich zupe³nie nowe ¶cie¿ki.
Strach pomy¶leæ, ile szkody wywo³a³a brutalna arogancja kamiennej logiki.
profesor Dudley Herschbach,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1986 roku
Rzuæ wyzwanie kamiennej logice zachodniego sposobu my¶lenia. Zakwestionuj ¶wiat, który opiera siê na sztywnych kategoriach, nieustêpliwo¶ci i przerzucaniu siê argumentami. W sytuacji konfliktu obydwie strony zawsze twierdz±, ¿e maj± racjê, a tradycyjne my¶lenie stara siê dociec, która ze stron naprawdê j± ma. Wodna logika uznaje, ¿e obydwie strony maj± racjê, a ka¿da z konkluzji by³a oparta na analizie okre¶lonego aspektu sytuacji, okre¶lonych okoliczno¶ciach i punkcie widzenia.
Woda wype³ni miskê lub jezioro. Dostosuje siê do terenu i krajobrazu. Wodna logika jest uzale¿niona od warunków i okoliczno¶ci. Kszta³t kamienia zostaje taki sam niezale¿nie od tego, gdzie go po³o¿ymy. Je¶li w³o¿ysz ma³y kamyk do miski, to zachowa on swój kszta³t i nie bêdzie siê stara³ dostosowaæ do kszta³tu naczynia. Absoluty tradycyjnego my¶lenia z premedytacj± pomy¶lane by³y jako niezale¿ne od okoliczno¶ci.
doktor Edward de Bono
Wyp³yñ z Edwardem de Bono na szerokie wody kreatywno¶ci. Stawiaj ¿agle Nowego Odrodzenia, nawiguj humorem, cumuj przy brzegu lateralnego my¶lenia. Zamiast kamiennej logiki wybierz wodn± logikê percepcji.
Humor jest zdecydowanie najwa¿niejsz± spo¶ród aktywno¶ci ludzkiego umys³u.
doktor Edward de Bono
Nie wiesz czy podo³asz tezom, które ju¿ wkrótce zrewolucjonizuj± nasz sposób my¶lenia? Czujesz siê onie¶mielony? Zaintrygowany? Z³o¿one sprawy mo¿na wy³uszczyæ w prosty sposób, je¶li mówi±cy naprawdê zna temat. De Bono jest w tym mistrzem i opisuje w prostych s³owach, dlaczego i jak ludzie rozumuj±. To bardzo wa¿na ksi±¿ka dla ka¿dego, kto chce rozgry¼æ ludzki umys³ i zachowanie.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. ePub (39.90z)
Diablica w ³ó¿ku. Grzeczne dziewczynki marz± o raju, niegrzeczne maj± raj na ziemi (26.66z)
Niepewno¶æ w pracy. Jak spokojnie prze¿yæ osiem godzin (34.00z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. ePub (27.90z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Forex rynek walutowy dla pocz±tkuj±cych inwestorów (27.35z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
House i psychologia. Humanitaryzm jest przereklamowany (34.90z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z szefem (27.00z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty (29.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy (29.66z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie (14.32z)
Strategiczny podstêp. Umiejêtno¶æ wygrywania w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi. eBook. Pdf (21.99z)

Pozostae z serii: Inne

My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Pdf (14.90z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)
Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. Mobi (31.99z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione (15.60z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. ePub (39.00z)
Public relations (35.49z)
Plemiona 2.0. Zostañ internetowym przywódc± (34.90z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
S³u¿ebno¶æ. Utracone dziedzictwo Wall Street (50.92z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (24.05z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Bankowo¶æ elektroniczna (31.45z)
Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie (22.68z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. Wydanie II (44.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)