e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Bestseller: TOP-10


Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy

Joanna Wrycza-Bekier
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-05-01
stron: 248, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Pisaæ ka¿dy mo¿e… tylko jak?

S³owa towarzysz± nam od dzieciñstwa. Nadajemy nazwy wszystkiemu, co nas otacza; opowiadamy o wszystkim, co dla nas wa¿ne. Gdy korzystamy z wyszukiwarki internetowej, wpisujemy w jej okno po¿±dane frazy. I choæby nie wiadomo jak wyznawcy kultury obrazkowej zaklinali rzeczywisto¶æ, to s³owa maj± moc. Zmieniaj± ¶wiat, wp³ywaj± na czytelników i klientów.
Niezale¿nie od tego, czy tworzysz opowiadanie, bloga, tekst naukowy, e-mail marketingowy czy slogan reklamowy — jeste¶ pisarzem. Chcesz podzieliæ siê z czytelnikiem swoimi przemy¶leniami, rozbawiæ go lub wzruszyæ. Chcesz, by czytelnik Ciê zrozumia³, ale czy wiesz, jak do niego dotrzeæ? Które s³owa wybraæ, a których siê pozbyæ? Marzysz o tym, by Twój tekst czyta³o siê tak, jak ogl±da siê przygody Jamesa Bonda? Chcia³by¶ budowaæ napiêcie jak Agatha Christie?
Magiczn± moc opowie¶ci dostrzegaj± dzi¶ nie tylko literaci i re¿yserzy, lecz równie¿ twórcy tekstów reklamowych i internetowych, poniewa¿ storytelling buduje ¶wiadomo¶æ marki. Je¶li chcesz nauczyæ siê go stosowaæ, trudno o lepszych mistrzów storytellingu ni¿ wielcy pisarze. Mo¿esz czerpaæ gar¶ciami z ich do¶wiadczenia, pod warunkiem, ¿e zamiast siê zastanawiaæ: „Co autor mia³ na my¶li?”, zapytasz: „Jak on to zrobi³?”. Dziêki pisarskim technikom i stylistycznym sztuczkom, które poznasz w tej ksi±¿ce, Twój tekst zab³y¶nie jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki.

Joanna Wrycza-Bekier — jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentk± filologii polskiej i filologii germañskiej Uniwersytetu Gdañskiego, autork± ksi±¿ek: Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (Onepress, 2010 i 2014), Kreatywna praca dyplomowa (Septem, 2011), Szko³a twórczego pisania (Editio, 2011) i Galaktyka jêzyka Internetu (Novae Res, 2008), a tak¿e licznych artyku³ów naukowych po¶wiêconych internetowemu s³owu pisanemu.
Prowadzi dwa blogi: Poradnik pisania (http://poradnikpisania.pl) oraz Niemiecki w pracy (http://niemieckiwpracy.eu/blog).


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing sensoryczny (49.22z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Marketing dla studentów kierunków technicznych (50.15z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (27.93z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Marka Konsument Badacz (50.57z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Marketing us³ug (42.42z)

Pozostae z serii: Inne

Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (27.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Makroekonomia miêdzynarodowa (109.65z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Zaprzyja¼nij siê z klientem (52.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (29.90z)
Zarz±dzanie projektem (40.72z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro (34.90z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone (25.35z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. ePub (29.90z)
Dr House i filozofia - wszyscy k³ami± (6.00z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza (47.35z)