e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Bestseller: TOP-10


Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy

Joanna Wrycza-Bekier
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-05-01
stron: 248, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Pisaæ ka¿dy mo¿e… tylko jak?

S³owa towarzysz± nam od dzieciñstwa. Nadajemy nazwy wszystkiemu, co nas otacza; opowiadamy o wszystkim, co dla nas wa¿ne. Gdy korzystamy z wyszukiwarki internetowej, wpisujemy w jej okno po¿±dane frazy. I choæby nie wiadomo jak wyznawcy kultury obrazkowej zaklinali rzeczywisto¶æ, to s³owa maj± moc. Zmieniaj± ¶wiat, wp³ywaj± na czytelników i klientów.
Niezale¿nie od tego, czy tworzysz opowiadanie, bloga, tekst naukowy, e-mail marketingowy czy slogan reklamowy — jeste¶ pisarzem. Chcesz podzieliæ siê z czytelnikiem swoimi przemy¶leniami, rozbawiæ go lub wzruszyæ. Chcesz, by czytelnik Ciê zrozumia³, ale czy wiesz, jak do niego dotrzeæ? Które s³owa wybraæ, a których siê pozbyæ? Marzysz o tym, by Twój tekst czyta³o siê tak, jak ogl±da siê przygody Jamesa Bonda? Chcia³by¶ budowaæ napiêcie jak Agatha Christie?
Magiczn± moc opowie¶ci dostrzegaj± dzi¶ nie tylko literaci i re¿yserzy, lecz równie¿ twórcy tekstów reklamowych i internetowych, poniewa¿ storytelling buduje ¶wiadomo¶æ marki. Je¶li chcesz nauczyæ siê go stosowaæ, trudno o lepszych mistrzów storytellingu ni¿ wielcy pisarze. Mo¿esz czerpaæ gar¶ciami z ich do¶wiadczenia, pod warunkiem, ¿e zamiast siê zastanawiaæ: „Co autor mia³ na my¶li?”, zapytasz: „Jak on to zrobi³?”. Dziêki pisarskim technikom i stylistycznym sztuczkom, które poznasz w tej ksi±¿ce, Twój tekst zab³y¶nie jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki.

Joanna Wrycza-Bekier — jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentk± filologii polskiej i filologii germañskiej Uniwersytetu Gdañskiego, autork± ksi±¿ek: Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (Onepress, 2010 i 2014), Kreatywna praca dyplomowa (Septem, 2011), Szko³a twórczego pisania (Editio, 2011) i Galaktyka jêzyka Internetu (Novae Res, 2008), a tak¿e licznych artyku³ów naukowych po¶wiêconych internetowemu s³owu pisanemu.
Prowadzi dwa blogi: Poradnik pisania (http://poradnikpisania.pl) oraz Niemiecki w pracy (http://niemieckiwpracy.eu/blog).


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Reklamuj siê z Google. Skuteczne rozwi±zania i przyk³ady (41.40z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Marketing us³ug (42.42z)
Si³a pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystaæ najlepszy kana³ informacyjny do reklamy Twojej firmy (42.42z)
Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (27.93z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Badania rynku (32.30z)
Plany marketingowe (58.65z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (37.94z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Ja Steve (29.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Intuicja. Wiedza wykraczaj±ca ponad logikê (18.97z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie (27.00z)
Podatki 2014 Meritum (229.00z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Zaznacz za³atwione! Jak wykonywaæ zadania do koñca (63.00z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Rachunkowo¶æ finansowa z uwzglêdnieniem MSSF (59.42z)
As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u (79.00z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)