e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -38%


Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III

Cliff Atkinson
promocja -38%
cena: 48.225806451613 z 29.90 z
Data wydania: 2012-03-01
stron: 300, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl
  • Po co tworzysz prezentacje multimedialne?
  • Co planujesz przekazaæ?
  • Co zamierzasz osi±gn±æ?

Wyrzuæ do kosza nudne, przegadane slajdy i wype³nij swoje wyst±pienia pasj±, werw± oraz genialnymi pomys³ami, a Twoja publiczno¶æ Ciê pokocha!

Porzuæcie skupione na lewej pó³kuli mózgu slajdy, od których pustoszej± sale konferencyjne - wykorzystajcie ksi±¿kê Atkinsona, by zmieniæ swoj± prezentacjê w PowerPoincie w arcydzie³o.
Daniel H. Pink
Zamieñ PowerPoint w maszynkê do hipnotyzowania s³uchaczyPowerPoint to potê¿ne narzêdzie, pomagaj±ce tworzyæ prezentacje, motywowaæ ludzi do dzia³ania, a nawet zmieniaæ ich sposób my¶lenia. A jednak wiêkszo¶æ prelegentów nie korzysta z tych niesamowitych mo¿liwo¶ci - tworz± nudne, przegadane slajdy, na których prym wiod± niekoñcz±ce siê punktowane listy. Chcesz wyj¶æ przed szereg i nauczyæ siê, jak tworzyæ fascynuj±ce prezentacje, o których ludzie bêd± rozmawiaæ jeszcze przez d³ugie tygodnie? Czas na przekroczenie magicznej granicy, pozwalaj±cej Ci zostawiæ daleko za sob± konkurencjê, dziel±c± w³os na czworo i rozprawiaj±c± godzinami przed rzêdami znudzonych, zaspanych s³uchaczy.
Poznaj genialn± metodê realizowania porywaj±cych wyst±pieñ, która zrewolucjonizuje sposób u¿ywania Microsoft PowerPointa. Metoda BBP (Beyond Bullet Points, dos³ownie "co¶ wiêcej ni¿ podpunkty") przydaje siê w najrozmaitszych sytuacjach. Pomo¿e Ci zorganizowaæ oraz u³atwi rozmowê z publiczno¶ci±. Wyja¶ni te¿, jak, gdzie i dlaczego warto u¿ywaæ PowerPointa. Poka¿e Ci, jak my¶leæ o czym¶ wiêcej ni¿ podpunkty - i zwiêkszaæ skuteczno¶æ przekazu. Trzecie wydanie tej popularnej ksi±¿ki rzuca ¶wiat³o na innowacyjn± metodologiê krok po kroku. Wydob±d¼ wreszcie niesamowit± historiê, ukryt± w Twoich slajdach. Specjalista od komunikacji, Cliff Atkinson pokazuje, jak zastosowaæ klasyczne zasady opowiadania historii i praktyczne, sprawdzone naukowo metody pracy z PowerPointem, aby stworzyæ zapadaj±cy w pamiêæ, wymowny przekaz.
Zmieñ swoje podej¶cie - i uzyskaj zupe³nie nowe rezultaty!
  • Odkryj sztukê kierowania uwag± s³uchaczy
  • Prezentuj swoje tre¶ci na ¶cianie, laptopie i tablecie
  • Motywuj s³uchaczy i apeluj do ich emocji
  • Naucz siê planowaæ kana³y wizualny i werbalny
  • Zobacz, kiedy i jak stosowaæ elementy graficzne
  • Przyci±gaj uwagê za pomoc± s³owa

Cliff Atkinson - to ceniony autor, popularny prelegent i niezale¿ny konsultant, wspó³pracuj±cy z czo³owymi prawnikami oraz firmami z listy Fortune 500. Zaprojektowa³ "przera¿aj±co potê¿ne" (wed³ug magazynu "Fortune") prezentacje, które przekona³y przysiêg³ych do przyznania wartego 253 miliony dolarów odszkodowania powódce w pierwszej rozprawie dotycz±cej leku Vioxx w roku 2005. Bestseller Beyond Bullet Points zosta³ okrzykniêty najlepsz± ksi±¿k± roku 2007 przez redaktorów Amazon.com i doczeka³ siê trzech wydañ oraz t³umaczeñ na kilkana¶cie jêzyków, w tym chiñski, koreañski i rosyjski. Ksi±¿ka ta rozwija podej¶cie komunikacyjne, którego autor uczy³ w wielu krajach, najlepszych firmach prawniczych, agencjach rz±dowych, szko³ach biznesowych i korporacjach, takich jak Sony, Toyota, Nestlé, Nokia, Deloitte, Facebook, Intel, GE, Amerykañskie Stowarzyszenie Prawników czy Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny ONZ.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Mobi (29.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Pdf (37.00z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. Mobi (13.95z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Wstrêtni ludzie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
BRAND sense - marka piêciu zmys³ów (49.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Pdf (31.99z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Mobi (27.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Pewno¶æ siebie. Jak ma³a zmiana mo¿e zrobiæ wielk± ró¿nicê (49.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Pdf (31.99z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. ePub (21.99z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. Pdf (39.00z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei (11.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Pdf (39.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Nigdy siê nie poddawaj! Receptura sukcesu wed³ug Donalda Trumpa (34.00z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Finanse i rachunkowo¶æ (51.30z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. ePub (26.90z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Lady Australia (39.90z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook. Mobi (29.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (23.90z)
Badania marketingowe (50.92z)
Zawód inwestor gie³dowy (67.15z)
Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych (99.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Maraton. Trening metod± Gallowaya (35.10z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. ePub (39.00z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. ePub (35.90z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (54.99z)